Hotărârea nr. 346/2010

HCL 346 Privind reglementarea situatiei juridice a unor centrale termice, din Municipiul Tirgu Mures.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU-MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 346

din 15 octombrie 2010

privind reglementarea situației juridice a unor centrale termice, din Municipiul Tîrgu - Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu- Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Hotărârea A.G.A. - S.C. ENERGOMUR S.A. din 15.10.2010 privind situația unor centrale din Municipiul Tîrgu - Mureș

În temeiul art. 36 alin.(l), alin. (2) lit „c”, alin. (4) lit. „a” și „e”, alin. (6) lit „a” pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă închirierea pe termen de cel mult 6 luni de către Municipiul Tîrgu-Mureș de la S.C.Energomur S.A., a centralelor termice cu mijloacele fixe ale acestora, centrale care deservesc unități ale învățământului preuniversitar și blocurile de locuințe cu distribuția pe orizontală care nu fac parte din aria delegării gestiunii către adjudecatar urmând ca S.C.Energomur S.A să asigure funcționarea serviciului, în calitate de operator autorizat.

Art.2. Chiria pentru centralele care se închiriază se stabilește la 15.300 lei/ lună + T.V.A. la care se adaugă contravaloarea prestării serviciului.

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii nr. 2275/2006 se modifică în mod corespunzător art. 1 al prezentei.

Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Administrația Domeniului Public, Direcția economică și Conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban