Hotărârea nr. 34/2010

HCL 34 Privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 a S.C. ENERGOMUR S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 25 februarie 2010

privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 a S.C. ENERGOMUR S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.___________din_______2010 privind aprobarea Bugetului de

venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Energomur S.A., precum și

Hotărârea nr.1/12.01.2010 a Consiliului de Administrație a S.C. Energomur S.A. privind avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Energomur S.A. pentru anul 2010,

Având în vedere prevederile:

  • -   Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

  • -   art. 28 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

  • -  art. 26 din Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;

  • -   art. 6 - 7 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

  • -  Ordinul nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit.„a”, art. 36, alin. (3), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se ia act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Energomur S.A. pe anul 2010, conform anexelor nr 1-13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca aceasta să fie aprobat în condițiile Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare de către A.G.A. S.C. Energomur S.A.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică și conducerea S.C. ENERGOMUR S.A.

Președinte de ședință

dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban