Hotărârea nr. 324/2010

HCL 324 Privind susiinerea proiectului "Modernizare reiea stradala la nivelul municipiului Tirgu Mures - transa II"

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 324

din 30 septembrie 2010

privind susținerea proiectului “Modernizare rețea stradală la nivelul municipiului Tîrgu Mureș - tranșa II”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. _______ din _____________ 2010

întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul ,, Modernizare rețea stradală la nivelul municipiului Tîrgu Mureș - tranșa II”, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș.

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare rețea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș - tranșa II” , în valoare de 30.787.413 RON.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea Municipiului Tîrgu Mureș pentru proiectul „Modernizare rețea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș - tranșa II””cu suma de 628.315 RON, reprezentând minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Tîrgu Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

Art. 5. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban