Hotărârea nr. 323/2010

HCL 323 Privind acceptarea unei donaiii si trecerea unui teren in proprietatea publica a Municipiului Tirgu Mures din proprietatea lui Obreja Nicolae si soiia Marioara.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 323

din 30 septembrie 2010

privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș din proprietatea lui Obreja Nicolae și soția Mărioara

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 623 din 20.09.2010, prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Obreja Nicolae și soția Mărioara,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donațiile făcute statului,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 11 și 13, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație și se trece din proprietatea d-lui Obreja Nicolae și soția Mărioara, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș terenul intravilan situat în Tîrgu Mureș, str. Rămurele, nr. 51/A, identificat în CF nr. 123039 nr. cad. 3288, cotă parte de 27 mp din întreaga suprafață de 600 mp.

Art. 2. Anterior încheierii actului autentic la notarul public, proprietarii Obreja Nicolae și soția Mărioara, pe cheltuială proprie, vor dezmembra terenul în suprafață de 600 mp, identificat la art. 1 în două parcele.

Art. 3. Se desemnează d-na Moldovan-Petruț Luminița, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administrației Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public și persoana nominalizată la art. 2.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban