Hotărârea nr. 321/2010

HCL 321 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sediniei Adunarii Generale a Aciionarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.din data de 25.10.2010, conform convocatorului sediniei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 321

Din 30 septembrie 2010

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu

să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

din data de 25.10.2010, conform convocatorului ședinței

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr._____din

__________ 2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 25.10.2010,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile H.C.L.M. nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la puncturile de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 25.10.2010., ora 10.00, înscris în anexele nr. 1 - 5, conform convocatorului Ședinței A.G.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureș în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban