Hotărârea nr. 314/2010

HCL 314 Privind concesionarea directa catre Cotoi Cristina, Suciu Mircea si soiia Adriana, a terenului in suprafaia de 19,74 mp apariinind Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 314

Din 30 septembrie 2010

privind concesionarea directă către Cotoi Cristina, Suciu Mircea și soția Adriana, a terenului în suprafață de 19,74 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr.1608 din 20.09.2010, referitoare la aprobarea concesionării directe către Cotoi Cristina, Suciu Mircea și soția Adriana, a terenului în suprafață de 19,74 mp, situat pe B-dul Pandurilor, nr. 76/2,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către Cotoi Cristina, Suciu Mircea și soția Adriana a terenului în suprafată de 19,74 mp din cel aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 76/2 , identificat prin C.F. nr. 47601, nr. top 3735/73/14, necesar extinderii și realizării unei căi de acces la cabinetul medical, fără afectarea zonelor verzi cuprinse în planurile urbanistice.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 249Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință, psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban