Hotărârea nr. 309/2010

HCL 309 Privind liniile de subveniionare prioritare in domeniul asisteniei sociale pentru anul 2010 .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 309

din 16 septembrie 2010

privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2538/A.S./14.09.2010 privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2011,

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 5, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă ca linii de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2011, următoarele:

  • -  asistența socială a persoanelor cu handicap;

  • -  asistența socială a persoanelor vârstnice;

  • -  asistența socială a copiilor, persoanelor singure și familiilor în dificultate.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public de Asistentă Socială, Direcția economică și Direcția de Activități Social Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință ing. Molnar Gabor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban