Hotărârea nr. 307/2010

HCL 307 Privind aprobarea amplasarii bustului matematicianului Vßlyi Gyula, str. Bernßdy Gy÷rgy.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 307

din 16 septembrie 2010

privind aprobarea amplasării bustului matematicianului Valyi Gyula, str. Bernady Gyorgy

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12622 din 09.09.2010 prin "Arhitect Șef” privind aprobarea amplasării bustului, pe strada Bernady Gyorgy, și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”  și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amplasarea bustului pentru comemorarea matematicianului Valyi Gyula, pe teren aparținând domeniului public situat pe str. Bernady Gyorgy.

Art. 2. Pentru emiterea autorizației de construire se va prezenta documentația tehnică întocmită și vizată în conformitate cu legislația în vigoare, însoțită de acordurile și avizele favorabile solicitate prin certificatul de urbanism obținut anterior emiterii autorizației de construire.

5

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul Arhitect Șef și Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ing. Molnar Gabor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban