Hotărârea nr. 302/2010

HCL 302 Privind prelungirea termenului de demolare a construciiei apariinind d-lui DECSEI ¬ANDOR din Tirgu Mures str. Plutelor nr. 2, cu inca 6 luni.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 302

din 16 septembrie 2010

privind prelungirea termenului de demolare a construcției aparținând d-lui DECSEI ȘANDOR din Tîrgu Mureș str. Plutelor nr. 2, cu încă 6 luni

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 1250 din 08.09.2010, prezentată de Administrația Complexului de Agrement și Sport „M ureșul”, privind demolarea construcției aparținând d-lui DECSEI ȘANDOR din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr. 2, precum propunerile făcute în Plenul Consiliului local,

Având în vedere prevederile art. IV. din H.C.L.M. nr. 68 din 28 februarie 2008 și a obligațiilor din Contractul de concesiune nr. 208 din 21.07.2005, cap.VII, art.14.8

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de demolare a construcției aparținând d-lui DECSEI ȘANDOR din Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr. 2, cu încă 6 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei, termen înăuntrul căruia susnumitul va proceda la refacerea construcției, în baza aprobărilor prevăzute de lege.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Președinte de ședință ing. Molnăr Găbor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban