Hotărârea nr. 301/2010

HCL 301 Privind concesionarea unui teren suplimentar in suprafaia de 5 mp. catre dl. HEGEDUS EMERIC, teren aflat in proprietatea Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 301

din 16 septembrie 2010

privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafață de 5 mp. către dl. HEGEDUS EMERIC, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1251 din 08.09.2010, prezentată de Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, privind concesionarea către dl. HEGEDUS EMERIC a terenului în suprafață de 5 mp .

Având în vedere prevederilor H.C.L.M. nr. 110 din 29 mai 2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. cu modificările și completările ulterioare din H.C.L.M. nr. 68 din 28 februarie 2008 și art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” și „c”, alin (4) lit.”c”, alin (5) lit.”a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea unui teren suplimentar, către dl. HEGEDUS EMERIC, în suprafață de 5 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș situat în str. Plutelor nr. 2, în vederea amenajării grupului sanitar la construcția existentă - cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003, pentru suprafața concesionată de 5 mp. este de 17,00 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”.

Președinte de ședință ing. Molnăr Găbor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban