Hotărârea nr. 300/2010

HCL 300 Privind schimbarea activitaiii desfasurate in imobilul proprietatea S.C. DEMA PRODCOM S.R.L. din Complexul de Agrement si Sport "Muresul" din activitate de alimentaiie publica in cabana de odihna.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 300

din 16 septembrie 2010

privind schimbarea activității desfășurate în imobilul proprietatea

S.C. DEMA PRODCOM S.R.L. din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” din activitate de alimentație publică în cabană de odihnă

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr.1252 din 08.09.2010 cu privire la schimbarea activității desfășurate în imobilul proprietatea S.C. DEMA PRODCOM S.R.L. din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” din activitate de alimentație publică în cabană de odihnă,

Având în vedere prevederilor H.C.L.M. nr. 110 din 29 mai 2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. cu modificările și completările ulterioare din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 68 din 28 februarie 2008 și art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (4), lit. ”c”, alin. (5), lit. „a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă schimbarea activității desfășurate în imobilul proprietatea S.C. DEMA PRODCOM S.R.L. din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, din activitate de alimentație publică în cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit H.C.L. nr.110/29.05.2003 este de 100 euro/an, fără TVA .

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Președinte de ședință ing. Molnăr Găbor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban