Hotărârea nr. 30/2010

HCL 30 Privind numirea unui mandatar judiciar, in cauzele de pe rolul instanielor judecatoresti avind ca obiect anularea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 30 din 28 ianuarie 2010

privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele de pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în sedinta ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 55 din 22.01.2010 prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele de pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009,

În temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se numește d-nul GHERE VASILE mandatar judiciar al Consiliului local municipal în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009.

Art. 2. Mandatarul Consiliului local municipal va depune, după fiecare termen de judecată, informări asupra stadiului soluționării cauzelor la Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș, care le va aduce la cunoștința autorității publice locale, deliberative, spre cele legale.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde mandatarul judiciar și Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință

ing. Todoran Liviu Emil Nicu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban