Hotărârea nr. 297/2010

HCL 297 Privind acceptarea unei donaiii si trecerea unui teren in proprietatea publica a Municipiului Tirgu Mures de la S.C. DOLEMN TRADE S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 297

din 16 septembrie 2010

privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș de la S.C. DOLEMN TRADE S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 288 din 05.08.2010, prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș de la S.C. DOLEMN TRADE S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donațiile făcute statului,

În temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație și se trece din proprietatea S.C. DOLEMN TRADE S.R.L., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș terenul intravilan situat în Tîrgu Mureș, str. Între Movile, identificat în CF nr. 120892 nr. cad. 810/1, nr. top. 3606/2/2/2/1/2/1, 3606/b/2/2/1/2/1, cotă parte de 63 mp din întreaga suprafață de 18312 mp.

Art. 2. Anterior încheierii actului autentic la notarul public, S.C. Dolemn Trade S.R.L., pe cheltuială proprie, va dezmembra terenul în suprafață de 18312 mp, identificat la art. 1 în două parcele.

Art. 3. Se desemnează d-na Moldovan-Petruț Luminița, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administrației Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Domeniului Public și persoana nominalizată la art. 2.

Președinte de ședință ing. Molnăr Găbor Jozsef

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban