Hotărârea nr. 29/2010

HCL 29 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire cladire de locuinie colective, str. Predeal, nr. 67", beneficiar S.C. "Autocomplet" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire de locuințe colective, str. Predeal, nr. 67” beneficiar S.C. „Autocomplet” S.R.L.

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 7114 din 14.01.2010 prin „Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire de locuințe colective, str. Predeal, nr. 67” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire clădire de locuințe colective, str. Predeal, nr. 67”, pe terenul în suprafață de 450 mp, proprietatea privată a S.C. „Autocomplet” S.R.L., teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 121056 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 92353/N) - Tîrgu Mureș, nr. top. 1481/13/1, 3825/a/13/1, nr. cad. 1527/1, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 121A/2009 întocmit de S.C. „ARHITECTON” S.R.L., arh. urb. Kovacs Angela - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile înaintate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR ”CA” - zona centrală situată în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice;

  • - Utilizări admise:locuințe colective cu regim mic de înălțime;

  • - Indicatori urbanistici:

- Regim de aliniere:

  • - față de cele două corpuri de stradă: min 7,0m;

  • - față de limitele laterale ale parcelei:dispusă pe limitele de proprietate ;

  • - Regim de înălțime D+P+2E;

  • -  Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=65%; CUTmax=2,4.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Municipiul Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație de urbansim.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

ing. Todoran Liviu Emil Nicu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban