Hotărârea nr. 288/2010

HCL 288 Privind aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2010 pentru cofinaniarea proiectului Modernizare strazi in Municipiul Tirgu Mures prin Programul Operaiional Regional 2007 - 2013, axa prioritara 2.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 288

din 6 septembrie 2010

privind aprobarea bugetului creditelor interne al

municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2010

pentru cofinanțarea proiectului M odernizare străzi în Municipiul Tîrgu Mureș prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, axa prioritară 2

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu M ureș nr. 981 din 31.08.2010 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mureș, pe anul 2010,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11 din 26.01.2010 publicată în M.O. nr. 60/27.01.2010,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 115 și dispozițiile art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă bugetul creditelor interne al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2010, astfel:

BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2010

RON

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitii

BUGET 2010

0

1

2

CHELTUIELI

18.342.308,00

84.06 Modernizare străzi în Municipiul Tg-Mureș prin POR 2007-2013

18.342.308,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.342.308,00

TOTAL AN 2010

18.342.308,00

BUGETUL VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE

ÎN FARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010

RON

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET

2010

DIFERENTA

BUGET RECTIFICAT 2010

1

2

3

4

5(3+4)

TOTAL VENITURI

26.044.000

+4.403.862

30.447.862

Diverse venituri

36.11

25.599.000

+4.403.862

30.002.862

Alte venituri

36.11.50

17.445.000

+4.403.862

21.848.862

TOTAL CHELTUIEL, din care:

31.225.329

+4.403.862

35.629.191

INVATAMANT

65.11

707.753

+1.185.262

1.893.015

CHELTUIELI MATERIALE, din care

20

Consum energie termica

0

+1.185.262

1.185.262

TRANSPORTURI

84.11

4.173.576

+3.218.600

7.392.176

CHELTUIELI DE CAPITAL,din care:

71

0

+3.218.600

3.218.600

Modernizare străzi Cartierul Belvedere

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Contrasemnează                           Președinte de ședință

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș                ec. Fărcaș Ioan

Maria Cioban