Hotărârea nr. 283/2010

HCL 283 Privind aprobarea Conveniiei de plata si garantare ce urmeaza sa fie incheiata intre Municipiul Tirgu Mures, S.C. Energomur S.A. si S.C. E.ON Gaz Romania S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 283

din 29 iulie 2010

privind aprobarea Convenției de plată și garantare ce urmează să fie încheiată între Municipiul Tîrgu Mureș, S.C. Energomur S.A. și S.C. E.ON Gaz Romania S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, nr. 891 din 29.07.2010 prezentată de Direcția economică,

Având în vedere:

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local Muncipal nr. 199/2010, privind garantarea achitării facturilor scontate de către S.C. Energomur S.A.,

 • - prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale,

 • - prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” și „d”, alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă încheierea unei Convenții de plată și garantare cu E.ON Gaz România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că în graficul de eșalonare nu se vor înscrie sume mai mari de 1 mil lei lunar și se va renunța la beneficiul de discuțiune numai începând cu luna martie 2011.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Tîrgu Mureș să încheie Convenția cu E.ON Gaz România, conform art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea Consiliului local nr. 227/2010 și Convenția de plată și garantare din 03.07.2010, cu actele adiționale afectate.

Art. 4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, nu se vor mai aloca, respectiv plăți la S.C. Energomur S.A., niciun fel de sume, sub niciun titlu cu excepția: contravalorii investițiilor aprobate de Consiliul local municipal Tîrgu Mureș și executate, a contravalorii serviciilor executate pentru toate unitățile Municipiului Tîrgu Mureș care deservesc activitățile acestuia, la zi și a subvențiilor (diferența de preț între prețul de producție și facturare aferente lunii august și septembrie 2010) până la adjudecarea licitației aprobată prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 238/20.07.2010, dar nu mai mult de 2 luni (august și septembrie 2010), respectiv 300.000 lei.

Art. 5. S.C. Energomur S.A. va răspunde pentru buna funcționare a centralelor termice, iar în cazul producerii de pierderi va proceda la închiderea acestora.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință

ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

CONVENȚIE DE PLATĂ ȘI GARANTARE

PREZENTA CONVENȚIE SE ÎNCHEIE ÎNTRE SUBSCRISELE:

 • 1. E.ON Gaz România S.A., o societate pe acțiuni de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/1194/2007, CUI 22043010, cu sediul social situat în Tîrgu. Mureș, str. Justiției nr. 12, județul Mureș, reprezentată de dl. Dan Morari în calitate de Director General și dl. Alwin Griech în calitate de Director General Adj.,

denumită în continuare „EGR”;

 • 2.  S.C. Energomur S.A., o societate de naționalitate română înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/321/27.04.2001, CIF: RO 13854579, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Kos Karoly nr.1/B, jud. Mureș, reprezentată prin d-na Bauer Andrea, în calitate de Director General,

denumită în continuare „ Energomur”;

 • 3.  Municipiul Tîrgu Mureș, cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr. 3, reprezentat de dr. Dorin Florea, Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, în calitate de garant, denumit în continuare „Garant”;

denumite colectiv “Părțile” iar individual “Partea”.

PREAMBUL

 • A. EGR este furnizorul de gaze naturale al Energomur în baza contractului de furnizare gaze naturale nr. 1000221411/04.2008/63 din 01.04.2008;

 • B. Energomur înregistrează față de EGR până la data de 20.07.2010 un debit în valoare de 21.509.178,52 lei, din care 17.258.376,46 lei reprezintă contravaloarea gazelor naturale furnizate și 4.250.802,06 lei reprezintă penalități de întârziere la plată. În vederea achitării sumelor reprezentând contravaloarea gazelor și penalități menționate, pe care le datorează EGR.

 • C. Garantul recunoscând importanța asigurării continuității serviciului de alimentare centralizată cu energie termică de către Energomur, oferă o garanție locală față de EGR și se obligă să obțină aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș a prezentei Convenții și emiterea unei hotărâri în acest sens, totodată renunțând la dreptul de a invoca beneficiul de discuțiune începând cu luna martie 2011 în situația neîndeplinirii de către Energomur a obligațiilor față de EGR, prevăzute la art. 1;

 • D. EGR este de acord cu reluarea furnizării de gaze naturale către Energomur și cu reeșalonarea debitelor restante, inclusiv penalități, sub condiția oferirii de către Garant a unei garanții locale constituită în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru suma care face obiectul prezentei convenții.de la art. 1.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Continuarea furnizării gazelor naturale de către EGR pentru locurile de consum ale Energomur se va realiza sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către Energomur și Garant în cuantumul și la termenele stabilite prin prezenta Convenție, astfel:

Articolul 1. Suma de 21.509.178,52 lei compusă din:

 • -  17.258.376,46 lei reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate în perioada martie 2009 - mai 2010;

 • -   4.250.802,06 reprezentând penalitați facturate până la data de 10.06.2010 ,

va fi plătită de către Energomur până la data de 27 iulie 2012 în 224 rate începând cu 27 august 2010, dupa cum urmează:

Rate:

27.08.2010

1.3000.000

lei

29.09.2010

1.0300.000

lei

29.10.2010

1.0300.000

lei

29.11.2010

1.0500.000

lei

21.12.2010

1.0500.000

lei

27.01.2011

1.000.000 lei

24.02.2011

1.000.000 lei

29.03.2011

1.000.000 lei

26.04.2011

1.000.000 lei

26.05.2011

1.000.000 lei

29.06.2011

1.000.000 lei

28.07.2011

1.000.000 lei

29.08.2011

1.000.000 lei

28.09.2011

1.000.000 lei

27.10.2011

1.000.000 lei

25.11.2011

1.000.000 lei

21.12.2011

1.000.000 lei

26.01.2012

6372.741 lei

24.02.2012

6372.741 lei

28.03.2012

6372.741 lei

26.04.2012

8372.741 lei

24.05.2012

8372.741 lei

26 06 2012

372.741 lei

27.07.2012

372.741 lei

Formatted: Indent: Left: 0 cm Articolul 2. Facturile emise de EGR, începând cu facturile aferente consumului lunii iunlie 2010, denumite în cele ce urmează facturi curente, vor fi plătite de către Energomur în termenul prevăzut în contractul de furnizare gaze naturale nr. 1000221411/04.2008/63 din 01.04.2008, încheiat între EGR și Energomur.

Formatted: Tab stops:


1.27 cm, List tab


Articolul 3. Plata se va face în contul: IBAN RO67BRDE270SV21799802700, deschis la

BRD -Tîrgu Mureș. Data plății este considerată data debitării contului Energomur cu întreaga suma de plată virată de Municipiul Tîrgu Mureș, conform eșalonării din prezenta sub condiția creditării contului EGR cu aceeași sumă. În acest sens, pentru dovada plății, Energomur va comunica EGR, la termenul prevăzut la art. 1 a prezentei convenții, o copie de pe ordinul de plată vizat de bancă.

Articolul 4. În situația neîndeplinirii de către Energomur a oricărei obligații de plată, din orice motiv datorat sau nu culpei sale, conform art. 1 , Garantul se obligă să achite direct către EGR sumele datorate de Energomur în termen de 5 zile calendaristice de la notificarea trimisă în acest sens de către EGR.

Articolul 5. Nerespectarea oricăreia din condițiile prevăzute și/sau termenele de plată cuprinse în prezenta Convenție de către Energomur sau Garant, dă dreptul EGR de a proceda la sistarea furnizării gazelor naturale pentru toate locurile de consum ale

Energomur, fără un preaviz/notificare prealabilă_și, de a declara scadentă întreaga sumă ce face obiectul prezentei convenții și de a urmări direct pe Garant pentru executarea sumelor nevirate prevăzute la art. 1 din prezenta Convenție, Garantul renunțând prin semnarea prezentei convenții la dreptul de a invoca beneficiul de discuțiune, începând cu martie 2011.

Articolul 6. (1) Prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării sale de către Părți și este valabilă până la data de achitării integrale a sumelor pentru care a fost încheiată.

 • (2) În situația în care până la data de 02.08.2010, inclusiv, Municipiul Tîrgu Mureș prin Primar nu pune la dispoziția EGR hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș de aprobare a Convenției de plată și garantare încheiată între EGR, Energomur și Municipiul Târgu Mureș, sau ulterior, până la data expirării prezentei Convenții, garanția locală devine nulă sau inaplicabilă din orice motiv, prezenta Convenție încetează de drept fără nici o altă formalitate prealabilă și fără intervenția unei instanțe judecătorești sau arbitrale.

 • (3) Încetarea prezentei convenții nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între parti

Articolul 7. Prezenta Convenție înlocuiește Convenția de Plată și Garantare din 03.07.2009 cu actele adiționale ulterioare și s-a semnat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Articolul 8. Orice modificări și completări ale prezentei Convenții nu se pot face decât în scris printr-un Act Adițional semnat de Părți.


Semnată la Tîrgu Mureș, la data de__________________în trei exemplare originale, câte unul

pentru fiecare Parte:


E.ON Gaz România S.A.

Dan Morari

(Director General)


SC Energomur SA

Bauer Andrea

(Director General)


Alwin Griech

(Director General Adj.)


Nicoleta Enăchescu

(Director Economic)


Departament Juridic,


Of. Juridic,


Municipiul Tîrgu Mureș

Primar

Ddr. Dorin Florea