Hotărârea nr. 282/2010

HCL 282 Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 225/29.06.2010 referitoare la aprobarea contractarii de catre Municipiul Tirgu Mures a unui imprumut din contul curent general al Trezoreriei Statului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 282

din 29 iulie 2010

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 225/29.06.2010 referitoare la aprobarea contractării de către Municipiul Tîrgu Mureș a unui împrumut din contul curent general al Trezoreriei Statului

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. „b”, ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. „c” și alin. (4), lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 225/29.06.2010,

Luând act de expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 890 din 29.07.2010,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru reducerea unor arierate din economie, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 51/2010,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 225/29.06.2010 se completează prin introducerea dupa articolul 2, a articolelor 3, 4 și 5, care vor avea următoarea formulare:

„Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureș se asigură integral plata:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțărilor rambursabile menționata la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Tîrgu Mureș următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract;

  • c) gradul de îndatorare a M unicipiului Tîrgu Mureș;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Se împuternicește Primarului Municipiului Tîrgu Mureș să semneze în numele și pentru Municipiul Tîrgu Mureș convenția de împrumut. ”

Art. 2. Articolul nr. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 225/29.06.2010 se renumerotează, acesta devenind articolul nr. 6.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local municipal nr. 225/29.06.2010 rămân nemodificate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului M unicipiului și Prefectului județului Mureș si se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Tîrgu Mureș, precum și pe pagina de internet www.tirgumures.ro.

Președinte de ședință

ec. Fărcaș Ioan Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban