Hotărârea nr. 281/2010

HCL 281 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 006/2010 si a indicatorilor tehnico - economici ai investiiiei "Inlocuire reiea apa str. Insulei - Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 281

din 29 iulie 2010

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 006/2010 și a indicatorilor tehnico -economici ai investiției „Înlocuire rețea apă str. Insulei - Tîrgu Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. __________ din ____________ 2010,

prezentată de Serviciul public Administrația domeniului public privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 006/2010 și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Înlocuire rețea apă str. Insulei - Tîrgu Mureș”,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE nr. 006/2010 al investiției „înlocuire retea apa str. Insulei - Tîrgu Mureș” cu următorii indicatori tehnico-economici:

TOTAL GENERAL: 893,83 mii lei, + TVA reprezentând 211,38 Euro la cursul BNR din 08,07,2010

din care C+M           806,65 mii lei, + TVA reprezentând 190,76 Euro

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban