Hotărârea nr. 28/2010

HCL 28 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinie individuale, modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 334/28.09.2006, str. Agricultorilor, f.nr." beneficiari Parohia Romano Catolica nr. VI si proprietari loturi mobilate.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 28

din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe individuale, modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 334/28.09.2006, str. Agricultorilor, f.nr.”

beneficiari Parohia Romano Catolică nr. VI și proprietari loturi mobilate

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 13704 din 14.01.2010 prin "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe individuale, modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 334/28.09.2006, str. Agricultorilor, f.nr.”și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuințe individuale, modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 334/28.09.2006, str. Agricultorilor, f.nr.”, pe terenul proprietatea privată a Parohiei Romano Catolice nr. VI, Szepessy Elod și Brigitte, Ful op Jozef - Attila și Albert Csilla, Bandean Lorand, Nagy Jozsef Attila, Nemes - Balogh Laszlo Ervin și Melinda, Csaba Laszlo și Ildiko, Gabor Levente și Hajnalka, Szeppessy Szabolcs, Gabor Attila și Judith, teren identificat ca fiind cel înscris în CFnr:124310, 123499, 124296, 124297, 124309, 124298, 124286, 124299, 123634, 124284, 124285, 124320 - Tîrgu Mureș, nr. cad. 3316 - 3327, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 246/2008 întocmit de S.C. „PROIECT” S.R.L., arh. urb. Keresztes Geza - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile ce însoțesc documentația face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

- Caracter subzonă - UTR „L2cz” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire izolat, continuu sau grupat în noile extinderi.

- Indicatori urbanistici:

  • - Aliniamente:conform planșe nr. 3 aferentă studiului; retrageri față de limitele laterale și posterioare ale loturilor mobilate-conform RLU aferent PUZ”Zona rezidențială cartier Unirii” - derogările de la acesta susținute de acordurile autentificate ale proprietarilor parcelelor limitrofe față de care nu se respectă distanțele minime impuse;

  • - Regim de înălțime P+1E;

  • - Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=35%; CUTmax=0,6.

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta declarația autentificată a proprietarilor terenurilor privind donarea către Statul Român a terenului necesar extinderii străzii Verde aprobat ca traseu prin P.U.Z. ”Zona rezidențială cartier Unirii” și reprezentat în prezentul studiu, aviz Direcția Apelor Mureș, acordurile autentificate ale proprietarilor imobilelor vecine loturilor mobilate prin derogare (nerespectare distanțe minime) de la prevederile RLU aferent PUZ ”Unirii”.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

ing. Todoran Liviu Emil Nicu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban