Hotărârea nr. 278/2010

HCL 278 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 82/25.03.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiiia mansardare Piscina "ing. Mircea Birau".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 278

din 29 iulie 2010

privind modificarea Hotărîrii Consiliului local municipal nr. 82/25.03.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția mansardare Piscină „ing. Mircea Birău”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1.058 din 28.07.2010 prezentată de Administrația Compelxului de agrement și sport „Mureșul” privind modificarea Hotărîrii Consiliului local municipal nr. 82/25.03.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția mansardare Piscină „ing. Mircea Birău”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2) , alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b”, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 82/25.03.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția mansardare Piscină „ing. Mircea Birău”, acesta urmând a avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate elaborat pentru obiectivul Bazinul acoperit Piscina „ing. Mircea Birău”, în ceea ce privește schimbarea acoperișului acesteia pe perioada verii”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul investiții și control investiții.

5                                                               5       5                                              5

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban