Hotărârea nr. 275/2010

HCL 275 Privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotarirea Consiliului Local Municipal nr. 181/2010 privind acceptarea unor propuneri de transmitere fara plata a unor imobile din domeniul public al Statului Romin si administrarea Ministerului Administraiiei si Internelor - Inspectoratul Judeiean de Jandarmi Mures "Colonel Sabin Motora", in domeniul public al Municipiului Tirgu-Mures, judeiul Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 275

Din 29 iulie 2010

privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 181/2010 privind acceptarea unor propuneri de transmitere fără plată a unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș „Colonel Sabin Motora”, în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureș, județul Mureș

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 353 din 26.07.2010 prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș, privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 181/2010 privind acceptarea unor propuneri de transmitere fără plată a unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș „Colonel Sabin Motora”, în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureș, județul Mureș,

Văzând prevederile art. I pct. 4 din H.G. nr. 1832/2005 privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și privată și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. 1 alin. 2 lit. b și c, art. 45 alin. 2 și alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 181/2010 se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul dispozițiilor din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 181/2010 rămân nemodificate.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Administrația Domeniului Public, Direcția Economică, Compartimentul Arhitect șef și Serviciul Fond Funciar.

Președinte de ședință, FărcașIoan

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș

Cioban Maria

Anexa

DATELE DE IDENTIFICARE privind imobilele care se trec din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Județean “Colonel Sabin Motora” Mureș, în domeniul public al Municipiului Tîrgu-Mureș, județul Mureș

Imobilul care se transmite și locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1

2

3

4

LTerenuri

Municipiul Tîrgu-

Mureș, județul Mureș, str.

Livezeni

Statului Român și

Ministerul Administrației și Internelor -

Inspectoratul de Jandarmi

Județean “colonel Sabin Motora” Mureș,

Municipiul Tîrgu-Mureș, pentru punerea la dispoziția Comisiei municipale de reconstituire a dreptului de proprietate Tîrgu-Mureș

Suprafața totală a terenului: 17,3145 ha, parcelă cadastrală A-493 Tîrgu-Mureș, nr. de cadastru 45-228

Nr. Ministerului Finanțelor 101283 și 101285 din anexa 1, grupa 8 la HG nr. 1705/2006

Din suprafața totală ce se transmite, 34.900 mp reprezintă un lot ce se transmite în întregime, iar celălalt lot este o parte din suprafața totală administrată de unitate - 182.045 mp, respectiv de 138.245 mp.

Valoarea actualizată a terenului ce se transmite este de 659.409,40 lei, cu mențiunea că din lotul de teren ce se predă parțial, valoarea contabilă ce rămâne în evidența unității este de 166.808,93 lei, conform fișelor mijloacelor fixe anexate.

Imobilul care se transmite și locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

II. Construcții situate în Municipiul Tîrgu-Mureș, județul Mureș, str. Livezeni

Statului Român și

Ministerul Administrației și Internelor -

Inspectoratul de

Jandarmi Județean “Colonel Sabin Motora” Mureș,

Municipiul Tîrgu-Mureș, pentru punerea la dispoziția Comisiei municipale de reconstituire a dreptului de proprietate Tîrgu-Mureș

  • - magazie de unelte, nr. cad. intern 45-228-02, având valoarea de inventar 86.540,72 lei

  • - seră - nr. cad. intern 45-22803 val. de inventar 8.166,77 lei.

Ambele construcții sunt amplasate pe parcela cadastrală A-497