Hotărârea nr. 271/2010

HCL 271 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona prin trecerea de la UTR "LVV"-subzona caselor de vacania la UTR "LV1z"-subzona locuinielor individuale cu regim de inaliime P, PI1 situate pe versanii slab construiii in condiiii de densitate redusa, pentru construire locuinie individuale str. Negoiului - str. Posada, fn" si a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari Netea Florin Doru, Netea Daniela, Sorlea Emil-Olimpiu, Sorlea Versavia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 271 din 29 iulie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă prin trecerea de la UTR „LVV”-subzona caselor de vacanță la UTR „LV1z”-subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P, P+1 situate pe versanți slab construiri în condiții de densitate redusă, pentru construire locuințe individuale str. Negoiului - str. Posada, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent

beneficiari Netea Florin Doru, Netea Daniela, Sorlea Emil-Olimpiu, Sorlea Versavia

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 10879 din 30.06.2010 prin compartimentul "Arhitect Șef’ privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-conversie funcțională zonă prin trecerea de la UTR „LVV”-subzona caselor de vacanță la UTR „LV1z”-subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P, P+1 situate pe versanți slab construiri în condiții de densitate redusă, pentru construire locuințe individuale str. Negoiului -str. Posada, fn”și a regulamentului local de urbanism aferent,

și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -conversie funcțională zonă prin trecerea de la UTR „LVV”- subzona caselor de vacanță la UTR „LV1z”- subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P, P+1 situate pe versanți slab construiri în condiții de densitate redusă, pentru construire locuințe individuale str. Negoiului - str. Posada, fn”pe terenurile în suprafață de 320 mp proprietatea privată a lui Netea Florin Dumitru Doru și Netea Daniela Alunița (1/1) respectiv 1301mp proprietatea privată a lui Sorlea Emil- Olimpiu și Sorlea Versavia, identificate ca fiind cele notate în cărțile funciare nr. 123717 și 125296 - Tg.Mureș, nr. top. 3364/2/7/2/1, 125296, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 169/2010 elaborat de SC”Arhitecton”SRL - arhitect urbanist Kovacs Angela- proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ.

Reglementări obligatorii:

UTR”LV1z”- subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime D+P+M , situate pe versanți slab construiri, în condiții de densitate redusă, cu două subzone UTR”LV1za”- loturi cu S>800mp și UTR”LV1zb”-loturi cu S< 800mp

Aliniamente: clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim 4,0m; în zonele cu aliniamentul constituit, va fi respectat cel existent; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; față de limitele laterale și cele posterioare ale parcelelor distanțele de retragere vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 3,0 metri față de limitele laterale și de 5,0m față de limita posterioară de proprietate; se admite micșorarea distanței față de limita de proprietate pe loturile sub 500mp, cu acordul vecinilor;

Caracteristici ale parcelelor construibile: suprafața minimă 300mp și front la stradă de minim 12,0m; adâncimea parcelei mai mare sau egală cu lățimea;accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere de minim 3,0m;

Înălțimea maximă admisibilă la cornișe- 7,0 metri (P+1);

Indici maximi de ocupare a terenului pentru zona studiată: UTR”LV1za”-POTmax = 20% ;CUTmax=0,3;

UTR”LV1zb”-POTmax=30%;CUTmax=0,5

-pentru mobilarea lotului Netea:POTmax=30%;CUTmax=0,5

-pentru mobilarea lotului Sorlea:POTmax=10%;CUTmax=0,2.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban