Hotărârea nr. 265/2010

HCL 265 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008,referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gospodariri,pastrarea curaieniei,respectarea normelor de igiena si infrumuseiarea Municipiului Tirgu Mures. -------------Revocat prin HCL 200/27.06.2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 265

din 29 iulie 2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea M unicipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. ________ din ________ 2010, privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 7, 8,

9, 10, 13, 17 s i 19, art. 45, alin. (1) s i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 13 din HCL nr.20/07.02.2008, care va avea următorul cuprins:

„Art. 13. Pentru menținerea salubrității municipiului se delimitează zonele în care este interzisă sau limitată creșterea și întreținerea de animale, după cum urmează:

  • a) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor, cu excepția animalelor de pază și ornament (maxim 2 animale în cazul câinilor și/sau pisicilor, care pot deranja prin zgomote și mirosuri), în zonele de agrement, precum și în toate blocurile de locuințe și în zonele aferente acestora, fără acordul majorității proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus acordul vecinilor cu care au perete comun pe orizontală și verticală.

Pesoanele fizice care dețin câini de pază, precum și deținătorii de câini de agrement și de vânătoare, sunt obligați să obțină în prealabil acordul vecinilor.

  • b) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor cu excepția animalelor de pază și ornament în zona centrală a municipiului delimitată de p-ța Mărășești, str. Paul Chinezu, str. Sinaia, str. Matei Corvin, str. Tamas Erno, str. Belșugului, str. Tudor Vladimirescu, str. Liviu Rebreanu, str. Dorobanților, p-ța Gării, str. Gheorghe Doja, str. Tudor Vladimirescu, str. Secerei, b-dul 1 Dec. 1918, str. Papiu Ilarian, str. Cornești, str. Garofiței, str. Verii, pasajul Pădurii, b-dul Cetății, str. Mihai Viteazu, str. Nicolae Grigorescu, p-ța Republicii.

  • c) Se interzice creșterea și întreținerea oricăror animale, cu excepția peștilor de ornament, în incinta imobilelor ocupate de instituții publice.

  • d) Se interzice realizarea și menținerea de cotețe și cocine de orice fel pe terenuri aparținătoare domeniului public, cât și în incinte în care se produc, depozitează sau desfac alimente destinate consumului uman.

  • e) Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement și sport, în parcuri — cu excepția celor special amenajate, în incinta ștrandurilor, a unităților comerciale și alte clădiri publice.

  • f) Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locurile publice ori în curțile aflate în folosința mai multor locatari principali, fără consimțământul locatarilor respectivi.

  • g) Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, trotuare, parcuri, etc.) a câinilor de companie, fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice. ”

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând de la data de 01.01.2011.

Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile articolului 13 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 20/07.02.2008.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Poliția Comunitară și Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Târgu Mureș

Maria Cioban