Hotărârea nr. 264/2010

HCL 264 Privind aprobarea unor reglementari in domeniul reielelor pentru transferul de informaiie, pe domeniul public sau privat al Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N IA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 264 din 29 iulie 2010

privind aprobarea unor reglementări în domeniul rețelelor pentru transferul de informație, pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 304 din 24.06. 2010, privind aprobarea Condițiilor de montare a rețelelor pentru transferul de informație, pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2) , lit. „b”, „c” și „d”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă procedura de eliberarea a Autorizației de Montare a rețelelor pentru transferul de informație pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de montare-demontare a rețelelor pentru transferul de informație pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă cuantumul taxelor și sancțiunilor referitoare la încălcarea reglementărilor în domeniul rețelelor pentru transferul de informație pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș, conform Anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local municipal nr. 142 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea taxelor pentru amplasarea unor obiective pe terenuri aparținând domeniului public.

Art. 5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local municipal nr. 458 din 17 decembrie 2009 pentru folosința stâlpilor electrici aflați în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local municipal nr. 284 din 23 iunie 2009 privind aprobarea unui Regulament de folosință a canalizației pentru transferul de informație, deținută de Consiliul local Tîrgu Mureș.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul public Administrația domeniului public și Direcția economică.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa 1

PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE, RESPECTIV A AUTORIZAȚIEI DE MONTARE

În vederea autorizării respectiv a construcției rețelelor pentru transferul de informație, se va proceda la obținerea următoarelor documente, în ordinea de mai jos:

1. Acordul Administrației Domeniului Public (ADP)

Act obținut în urma unei cereri depuse de către solicitant la ADP (cerere în care se descriu locațiile care se dorește a fi conectate la rețeaua pentru transferul de informație propusă), prin care se stabilește traseul rețelei ce urmează a fi autorizate.

2. Certificatul de Urbanism

Act obținut în urma unei cereri depuse de către solicitant la Serviciul Urbanism (cerere însoțită de Acordul ADP), prin care se stabilesc condițiile obținerii Autorizației de Construire.

3. Aviz de Principiu (ADP)

Act obținut în urma unei cereri depuse de către solicitant la ADP (cerere însoțită de Certificatul de Urbanism, copie după actul de identitate al persoanei desemnate ca fiind reprezentant al societății comerciale solicitante, un plan de situație listat la scara 1:500, în format electronic, și în cazul în care se cere prin Acordul Administrației Domeniului Public, un Studiu de Coexistență pentru traseul de rețea ce cuprinde stâlpi aflati în proprietatea și/sau administrarea Municipiului Tg.-Mureș), prin care se stabilesc condițiile generale de montaj.

4. Autorizație de Construire

Act obținut în urma unei cereri depuse de către solicitant la Serviciul Urbanism (cerere însoțită de actele doveditoare ale îndeplinirii condițiilor și de Avizele cerute prin Certificatul de Urbanism), prin care se autorizează construirea rețelei (în anumite termene și condiții, respectând Avizele mai sus menționate).

În cazul în care, prin dispoziția ADP, pe anumite tronsoane, se reconfigurează rețelele (trecere în subteran în canalizația construită de Municipiul Tg-Mureș sau de un administrator desemnat de Municipiul Tg.-Mureș, devierea rețelei în urma reamplasării stâlpilor, etc), pentru trecerea în legalitate al noului tronson, se va obține, dacă este legal necesar, o nouă Autorizație de Construire, iar în urma notificării ADP în vederea reconfigurării rețelei, solicitantul va li scutit de taxa de avizare ADP și de Taxa pentru Autorizația de Montare eliberată în acest scop. Cheltuielile efectuate cu execuția reconfigurării vor fi suportate de către proprietarul/administratorul rețelei respective.

Montarea rețelelor pentru transferul de informație în canalizatiile existente autorizate nu necesită obținerea Autorizației de Construire.

5. Autorizație de M ontare (ADP)

Act obținut în urma unei cereri depuse de către solicitant la ADP prin care se stabilesc modalitățile și termenele de montare (grafic de execuție, utilaje, condiții de refacere, etc.)

5.1. În cazul rețelelor (canalizațiilor) nou construite, cererea va fi însoțită de Autorizația de Construire (pentru tronsoanele de rețele subterane ce nu se montează în canalizații existente autorizate se vor anexa planuri de situație listate la scara 1:500).

 • 5.2 În cazul montării de rețele în canalizații existente, cererea va fi însoțită

de planuri de situație listate la scara 1:500.

 • 5.3 În cazul reconfigurării rețelei din motive tehnice sau de urbanism, se va

elibera, din oficiu, o Autorizație de Montare către proprietarul/administratorul rețelei respective în vederea execuției lucrării respective. În acest caz, Autorizația de Montare va fi scutită de taxe.

Notă:

Pentru trecerea în legalitate a rețelelor pentru transferul de informație construite până în prezent fără Autorizație de Construire, sau care nu respectă documentația ce a stat la baza obținerii Autorizației respective, proprietarii/administratorii de rețele au la dispoziție 4 luni pentru obținerea Autorizație de Construire sau pentru a se conforma documentației respective, în caz contrar se va trece la demontarea rețelelor respective conform Anexei 2. Termenul de 4 luni decurge de la data adoptării prezentei Hotărâri.

Anexa 2

REGULAMENT DE MONTARE - DEMONTARE

Definiții:

9

Prin termenul “cablu” se va înțelege în continuare fibră optică, cablu UTP, cablu coaxial, cablu de telefonie, cablu de curenți slabi.

Prin termenul "canalizație" se înțelege ansamblul de tubulaturi și cămine de vizitare / tragere / joncțiune realizate cu scopul de a găzdui cabluri și aparataje aferente transferului de informație.

I. Montare în subteran

___

 • a) În canalizația deținută de Mun. Tg.-Mureș

 • 1. Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizație numai după obținerea Autorizației de Montare ADP, nefiind necesară obținerea Autorizației de Construire pentru tronsoanele de rețea ce vor fi introduse în canalizația respectivă.

 • 2. Operatorul care va introduce cablul în canalizație, trebuie să introducă și un fir de tracțiune (care va fi galvanizat sau inoxidabil), pentu facilitarea operațiunilor de montaj a următorului operator care va folosi aceeași canalizație. Pentru a nu se torsada cablurile din interiorul canalizatiei, la inaugurarea acesteia, se vor întroduce împreună în mod coordonat, toate cablurile ale tuturor operatorilor (plus firul de tracțiune) ce au obținut autorizații în acest scop până la data respectivă. Pentru aceasta, operatorii vor colabora spre realizarea acestei coordonări.

 • 3. Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deținătorului și numărul Autorizației de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri, astfel încât să fie vizibile din toate căminele de vizitare de la intersecțiile de străzi ce sunt

9

traversate de cablurile respective.

 • 4. Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizație numai în prezența administratorului rețelei de canalizație.

 • 5. Orice intervenție la canalizație respectiv la cablurile din canalizație se va executa doar după notificarea și aprobarea administratorului rețelei de canalizație.

9

 • 6. Administrarea, întreținerea si reparația canalizatiei cade in sarcina ADP sau a unui administrator ce poate fi stabilit ulterior de către Municipiul Tg.-Mureș.

 • 7. Dacă un operator, în timpul lucrărilor asupra cablurilor din canalizație, provoacă pagube în rețeaua respectivă, cheltuielile de remediere vor fi suportate de acel operator.

 • 8. Administratorului rețelei de canalizație, va supraveghea respectarea traseelor cablurilor și gradul de încărcare a căminelor de vizitare cu cabluri, pentru repartizarea uniformă a cablurilor în căminele respective.

b) În canalizația deținută de persoane fizice sau juridice, altele decât deținătorul rețelei de montat

9                                 9

 • 1. Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizatie numai după obținerea acordului în scris al proprietarului canalizației.

 • 2. Cablurile sau aparatajele aferente se vor întroduce în canalizatie numai după obținerea Autorizației de Montare ADP, nefiind necesară obținerea Autorizației de Construire pentru tronsoanele de rețea ce vor fi introduse în canalizația respectivă.

II. Montare aeriană

a) Pe stâlpi deținuți de Mun. Tg.-Mureș

 • 1. Cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obținerea Autorizației de Construire, respectiv a Autorizației de Montare ADP.

 • 2. În cazul în care proprietarul stâlpilor nu este deținătorul rețelei de montat, cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obținerea acordului în scris al proprietarului stâlpilor.

 • 3. Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deținătorului și numărul Autorizației de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri în toate intersecțiile de străzi ce sunt traversate de cablurile respective.

 • 4. Orice intervenție la stâlpi respectiv la cabluri se va executa doar după notificarea respectiv aprobarea ADP.

 • 5. Dacă un operator, în timpul lucrărilor asupra cablurilor respective, provoacă pagube altor cabluri, stâlpilor sau suportilor de susținere, cheltuielile de remediere vor fi suportate de acel operator.

 • 6. ADP va supraveghea respectarea traseelor cablurilor și gradul de încărcare al stâlpilor, impunând condiții restrictive pentru a preîntâmpina deteriorarea acestora..

 • 7. Se vor respecta SR 831din 2002 și SR 6290 din 2004.

b) Pe stâlpi deținuți de persoane fizice sau juridice

 • 1. Cablurile sau aparatajele aferente se vor monta pe stâlpi numai după obținerea Autorizației de Construire, respectiv a Autorizației de Montare ADP.

 • 2. Fiecare operator va aplica pe fiecare cablu propriu o etichetă de identificare, pe care obligatoriu vor fi trecute numele deținătorului și numărul Autorizației de Montare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe cabluri în toate intersecțiile de străzi ce sunt traversate de cablurile respective.

 • 3. Administratorului stâlpilor și ADP vor supraveghea respectarea traseelor cablurilor și gradul de încărcare al stâlpilor, impunând condiții restrictive pentru a preîntâmpina deteriorarea acestora..

 • 4. Se vor respecta SR 831din 2002 și SR 6290 din 2004.

 • III. Demontare (demontare de pe stâlpi sau extragere din canalizații)

 • 1. Cablurile sau aparatajele aferente se vor demonta numai cu acordul sau dispoziția ADP.

 • 2. Demontarea se va executa în următoarele cazuri:

-prin voința proprietarului (retehnologizare, modificare de traseu, nerentabilitate, lucrări urgente de eliberare de amplasament, în urma dispoziției ADP, etc)

-conform art. 33, alin 1 din Legea 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru nedeținerea Autorizației de Construire

-impusă de ADP (neplata amenzilor de către proprietar/deținător, lipsa documentației necesare montării, lucrări urgente de eliberare de amplasament, neconformarea la notificarea de reconfigurare, nerespectarea / nedeținerea Autorizației de Montare, etc)

 • 3. În cazul în care proprietarul cablurilor nu se conformează somației de demontare, în decurs de 14 zile, ADP va dispune către o societate comercială prestatoare de servicii în domeniul rețelelor, demontarea cablului și aparatajului aferent, umând ca Municipiul Tg.-Mureș să recupereze contravaloarea lucrărilor de demontare și manipulare de la proprietar. Municipiul Tg.-Mureș sau executantul lucrărilor de demontare nu răspunde de integritatea cablurilor și a aparatajului aferent, care vor fi înapoiate proprietarului cu condiția plății lucrărilor de demontare și manipulare și a achitării către Municipiul Tg.-Mureș a restanțelor acumulate (taxe, amenzi, impozite), în caz contrar, la un interval de o lună de la data demontării, materialele demontate vor fi distruse și predate la unități specializate în domeniul colectării acestor tipuri de materiale.

IV. Branșare-debranșare, mentenanță

 • 1. Branșament aerian se consideră orice extindere aeriană dintr-o rețea aeriană sau subterană autorizată, pe o lungime de max. 15 m pe domeniul public, și se va realiza în urma unei notificări prealabile (înainte cu 3 zile de execuție) către ADP, care va emite o Autorizație de Montare (în cazul în care nu sunt obiecții cu privire la modalitatea de realizare a respectivului branșament). Branșamentele aeriene vor necesita Autorizațe de Construire, în cazul în care nu sunt incluse în documentația tehnică de obținere a Autorizației de

5                                                                       5                                                                    5

Construire a rețelei din care derivă.

5

 • 2. Branșament subteran se consideră orice extindere subterană dintr-o rețea aeriană sau subterană autorizată, pe o lungime de max. 15 m pe domeniul public. Branșamentul subteran se va realiza după obținerea unei Autorizații de Construire, respectiv a unei Autorizații de Montare.

 • 3. Mentenanta rețelelor, inclusiv schimbarea anumitor tronsoane defecte cu altele de același tip și dimensiuni prezentate în documentația tehnică ce a stat la baza autorizării, se va executa după o notificare în acest sens către ADP și către Serviciul Public Poliție Comunitară (SPPC), notificare care va cuprinde:

-perioada de execuție a lucrărilor (nu mai mare de 10 zile) -locația (locațiile)

-tipurile de lucrări executate

În cazul intervențiilor în canalizația deținută de Municipiul Tg- Mureș, notificarea va fi depusă și luată în evidență cu minim 2 zile în prealabil, pentru a se putea lua măsuri în vederea supravegherii lucrărilor.

NOTĂ: În cazul rețelelor pentru transferul de informație autorizate până la data întrării în vigoare a prezentei Hotărâri, pe eticheta de identificare, pe lângă numele deținătorului, în locul numărului Autorizației de Montare, se va trece numărul Autorizației de Construire.

5

Anexa 3

TAXE

 • 1. Taxă Aviz ADP (pentru rețele și/sau canalizații pentru transferul de informație)

- 100 lei/km

2. Taxă Autorizație de Montare:

-aerian - 10 lei/km/zi

-subteran - 100 lei/km/zi în canalizații pentru transferul de informație existente -pentru rețele și/sau canalizații pentru transferul de informație montate prin forare și/sau spargere - 500 lei/100m2/zi

3. Taxă amplasare pe domeniul public

 • a) a rețelelor pentru transferul de informație montate în canalizația pentru transferul de informație a Municipiului Tg.-Mureș: 0,6 lei/100cm3/an

 • b) a rețelelor pentru transferul de informație montate pe stâlpii deținuți de

Municipiul Tg.-Mureș:  1 leu/100cm3/an

 • c) a rețelelor aeriene pentru transferul de informație montate pe alți stâlpi decât cei deținuți de Municipiul Tg.-Mureș: 10 lei/100cm3/an

 • d) a canalizatiei pentru transferul de informație deținută de persoane fizice sau juridice: 0,001 lei/100cm3/an

 • e) a stâlpilor folosiți ca suport pentru rețele pentru transferul de informație deținuți de persoane fizice sau juridice, mai puțin stâlpii electrici: 10 lei/stâlp/an

Note:

Prin termenul “cablu” se va înțelege: fibră optică, cablu UTP, cablu coaxial, cablu de telefonie, cablu de curenti slabi.

Prin termenul "canalizație" se va înțelege ansamblul de tubulaturi și cămine de vizitare / tragere / joncțiune realizate cu scopul de a găzdui cabluri și aparataje aferente transferului de informație.

5

Z\                                                                                                                                                                                 ___

În canalizația pentru transferul de informație a Municipiului Tg.-Mureș se va taxa volumul ocupat de cabluri și aparataje, iar dacă proprietarul/administratorul rețelei dorește montarea cablului printr-un monotub separat, se va taxa volumul ocupat de monotub, indiferent cu câte cabluri îl populează.

În cazul canalizațiilor pentru transferul de informație deținute de persoane fizice sau juridice, se va taxa volumul ocupat de canalizația respectivă, indiferent de gradul de ocupare cu cabluri.

În cazul rețelelor pentru transferul de informație aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, ce urmează a fi instalate în canalizația Municipiului Tg.-Mureș, nu se vor percepe niciun fel de taxe. De asemenea, vor fi scutite de taxe tubulaturile și căminele deținute de alte persoane fizice sau juridice prin care sunt montate rețelele aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Taxele de avizare și de montare se vor achita anticipat în urma unor Note de Plată întocmite de către ADP și transmise proprietarilor de rețele pentru transferul de informație.

Taxele de amplasare se vor achita anual, în urma unor Note de Plată întocmite de către ADP (în baza documentațiilpr depuse prin care s-au autorizat rețelele pentru transferul de informație sau/și canalizațiile, și a verificărilor pe teren), și transmise proprietarilor de rețele pentru transferul de informație.

Anexa 4

SANCȚIUNI

9

 • 1. Montarea de rețele pentru transferul de informație fără Autorizație de

Construire, se va sancționa cu amendă contravențională conform Legii 50 / 1991.

 • 2.  Montarea fără Autorizație de Montare a rețelelor pentru transferul de informație (rețele cu Autorizație de Construire), se va sancționa cu amendă contravențională, între 2.000 - 2.500 lei

 • 3. Nerespectarea condițiilor din Autorizația de Montare, se va sancționa cu

amendă contravențională, între 1.500 - 2.500 lei

 • 4. Nerespectarea Regulamentului de Montare - Demontare (Anexa 2), se va

sancționa cu amendă contravențională, între 1.000 - 2.500 lei.