Hotărârea nr. 263/2010

HCL 263 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica la Gradiniia cu program prelungit nr. 4".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 263

din 29 iulie 2010

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit nr. 4”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._______ din _________.2010 prezentată de

Serviciul public Administrația domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit nr. 4”,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit nr. 4” și indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA NR.1

la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

“Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit nr. 4”

-valoare totală (inclusiv TVA)    649.404,00 mii lei adică 152.351,00 mii euro

din care C+M     582.632,00 mii lei adică 136.448,00 mii euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,270 lei/euro.

Obiectivul va fi amplasat la Grădinița cu program prelungit nr. 4 loc. Tg Mureș, str.

Progresului nr.1.

Investiția propusă constă în izolarea termică, hidrofugă și economie de energie.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

- BCA

 • -  Membrană bituminoasa

 • -  Polistiren expandat

 • -   Plasă din fibra de sticla

 • -  Masa de spaclu

 • -   Profil de colț cu plasă

 • -  Copertină cu tablă zincată

 • -  Adeziv de lipire

 • -  Elementrere de fixare copertină

 • -  Parchet

 • -  Vopsele lavabile

 • -  Tâmplărie PVC cu geam termopan

Ținând cont de cele menționate mai sus supunem aprobării dvs. proiectul de hotărâre.