Hotărârea nr. 257/2010

HCL 257 Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Modernizare strazi in Municipiul Tirgu Mures ".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 257

din 29 iulie 2010

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în Municipiul Tîrgu Mureș ”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr.______

din___________2010, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal

nr. 59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în Municipiul Tîrgu Mureș” prezentată prin Serviciul public Administrația Domeniului Public.

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”și “c“, alin. (4), lit. “d”, alin.(5), lit “c“, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prezentat în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa 1

DEVIZUL GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII

"PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TG.MURES" COMPONENTA "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL TG.MURES" LOTUL I

in mii lei/mii euro, la cursul 4,3048 lei/euro din data de 02.07.2010, curs BNR

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ( fara TVA )

TVA

VALOARE ( inclusiv TVA )

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

obiectivului

TOTAL CAPITOL II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1.

Studii geotehnice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Studii topografice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Studii hidrologice ( comunicare debite pentru pod )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

5.00

1.16

1.20

6.20

1.44

3.3.

Proiectare si inginerie

190.00

44.14

45.60

235.60

54.73

3.3.1.

Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS

170.00

39.49

40.80

210.80

48.97

3.3.1.1.

Intocmire proiect in faza: SF

140.00

32.52

33.60

173.60

40.33

3.3.1.2.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3.1.3.

Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS

30.00

6.97

7.20

37.20

8.64

3.3.2.

Verificarea tehnica a proiectului

20.00

4.65

4.80

24.80

5.76

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.

Consultanta

440.00

102.21

105.60

545.60

126.74

3.6.

Asistenta tehnica si dirigentie de santier

756.83

175.81

181.64

938.47

218.01

TOTAL CAPITOL III

1,391.83

323.32

334.04

1,725.87

400.92

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

25,227.81

5,860.39

6,054.67

31,282.48

7,266.88

4.1.1.

Strada Lacramioarei

573.39

133.20

137.61

711.01

165.17

4.1.2.

Strada Crangului

384.15

89.24

92.20

476.35

110.66

4.1.3.

Strada Dimitrie Cantemir

606.30

140.84

145.51

751.81

174.64

4.1.4.

Strada Secuilor Martiri

546.09

126.85

131.06

677.15

157.30

4.1.5.

Strada Tarnavei

179.21

41.63

43.01

222.22

51.62

4.1.6.

Strada Zagazului

490.39

113.92

117.69

608.09

141.26

4.1.7.

Strada Alexandru Vlahuta

339.93

78.97

81.58

421.51

97.92

4.1.8.

Strada Surianu

436.35

101.36

104.72

541.07

125.69

4.1.9.

Strada Suceava

1,110.98

258.08

266.64

1,377.62

320.02

4.1.10.

Strada Subpadure

884.75

205.53

212.34

1,097.09

254.85

4.1.11.

Strada Salcimilor

813.00

188.86

195.12

1,008.12

234.19

4.1.12.

Strada Muntenia

779.94

181.18

187.19

967.12

224.66

4.1.13

Strada Remetea tronson I (mică)

823.23

191.23

197.57

1,020.80

237.13

4.1.14.1

Strada Remetea tronson II (mare)

2,091.02

485.74

501.85

2,592.87

602.32

4.1.14.2

Strada Remetea tronson III (mare)

1,405.46

326.49

337.31

1,742.77

404.84

4.1.14.3

Strada Remetea tronson IV (mare)

4,039.82

938.45

969.56

5,009.38

1,163.67

4.1.14.4

Strada Remetea tronson V (mare)

630.65

146.50

151.36

782.00

181.66

4.1.15.

Strada Gradinarilor

279.252

64.87

67.02

346.27

80.44

4.1.16.

Strada Paringului

2,720.33

631.93

652.88

3,373.21

783.59

4.1.17.

Strada Rovinari

2,157.66

501.22

517.84

2,675.50

621.51

4.1.18.

Strada Constantin Romanu Vivu

575.59

133.71

138.14

713.73

165.80

4.1.19.

Strada Podeni

628.02

145.89

150.72

778.74

180.90

4.1.20.

Strada Gheorghe Doja

2,732.31

634.71

655.75

3,388.06

787.04

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotari

93.90

21.81

22.54

116.44

27.05

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL IV

25,321.71

5,882.20

6,077.21

31,398.92

7,293.93

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

759.65

176.47

182.32

941.97

218.82

5.1.1.

Lucrari de constructii

506.43

117.64

121.54

627.98

145.88

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii santierului

253.22

58.82

60.77

313.99

72.94

5.2.

Comisioane, cote,taxe , costul creditului

332.07

77.14

79.70

411.77

95.65

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

2,404.22

558.50

577.01

2,981.23

692.54

TOTAL CAPITOL V

3,495.94

812.10

839.03

4,334.97

1,007.01

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste , si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL VI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

30,209.48

7,017.63

7,250.28

37,459.76

8,701.86

Din care C+M

25,734.24

5,978.03

6,176.22

31,910.46

7,412.76