Hotărârea nr. 248/2010

HCL 248 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Municipiului Tirgu-Mures si a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, in perioada 18-22 august 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 248

din 29 iulie 2010

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu-Mureș și a Consiliului local, care se va deplasa la Budapesta, în perioada 18-22 august 2010

Consiliul Municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Văzând Expunerea de motive nr. 628/P/19.07.2010 prezentată de către Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale, privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație de 4 persoane din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș și a Consiliului local.

Deplasarea are ca scop participarea la manifestările organizate de Primăria sectorului XI Budapesta, în perioada 18-22 august 2010.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 350 EUR + 385 LEI, pentru o delegație de 4 persoane din partea Municipiului Tîrgu-Mureș și a Consiliului local, cu ocazia deplasării la Budapesta/Ungaria, pentru a participa la manifestarea găzduită de Primăria sectorului XI Budapesta, în perioada 18 - 22 august 2010.

Art. 2. În ședința Consiliului Local imediat următoare delegația va prezenta o informare cu privire la desfășurarea vizitei și rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban