Hotărârea nr. 242/2010

HCL 242 Privind stabilirea numarului de posturi si modificarea organigramei si statului de funciii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenia a Persoanei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 242

din 29 iulie 2010

privind stabilirea numărului de posturi și modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei

9

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 260 din 19 iulie 2010 prezentată de Direcția comunicare, programe de finanțare internațională și resurse umane,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare ,

În baza art. 36, alin. (2), lit. „a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă un număr de 22 de posturi la Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanei.

9

Art. 2. Se aprobă organigrama modificată și statul de funcții aferent Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Aparatul de specialitate al primarului și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanei.

Președinte de ședință ec. Fărcaș Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ

ANEXA


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

ORGANIGRAMA ȘI NUMARUL DE PERSONAL PENTRU SERVICIUL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR


TOTAL PERSONAL       -

FUNCTIONARI PUBLICI    -

- functii de conducere         -

- functii de executie            -

PERSONAL CONTRACTUAL -

- functii de executie            -