Hotărârea nr. 237/2010

HCL 237 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluiiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica activitaiile de transport, distribuiie si furnizare, in municipiul Tirgu Mures si unele masuri in domeniul termiei in municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 237

din 15 iulie 2010

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică activitățile de transport, distribuție și furnizare, în municipiul Tîrgu Mureș și unele măsuri în domeniul termiei în municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • -       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 342/20.12.2005 privind atribuirea în mod direct prin contract de delegare de gestiune a operării SACET către S.C.Energomur S.A

  • -       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr 32/09.02.2006, privind aprobarea contractului de delegare de gestiune pentru operarea SACET de către S.C. Energomur S.A.

  • -       Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -       Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 236/05.07.2007, privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică;

În baza prevederilor:

  • -       Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • -      Legea nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -      Hotărârea Guvernului nr. 717/2008, pentru aprobarea Precedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

  • -      Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

  • -      Ordinul ANRSC nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 și ale art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de transport, distribuție și furnizare, în municipiul Tîrgu Mureș descris în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă delegarea prin licitație publică deschisă a unei părți a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, în Municipiul Tîrgu Mureș în aria înscrisă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Începând din data atribuirii contractului de delegare de gestiune, se aprobă modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A., în sensul scoaterii din aria gestiunii a centralelor termice descrise în anexa nr.2.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public și S.C. Energomur S.A. Tîrgu M ureș.

Președinte de ședință dr. Csegzi Sandor

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban