Hotărârea nr. 234/2010

HCL 234 Privind aprobarea sumelor pentru finantarea proiectelor culturale ce se vor desfasura in anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Ă R Â R E A nr. 234

din 15 iulie 2010

privind aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor culturale care se vor desfășura în anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș, nr. 21.374 din 15.06.2010 prin Serviciului Activități Culturale, Sportive și Tineret cu privire la aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor culturale care se vor desfășura în anul 2010, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Ordonanța guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea ordonanței Guvernului 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, aprobată prin Legea 199 din 21 octombrie 2008.

În temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit”a”, alin. 6,“a” pct. 4 și ale art.45, alin 1, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Tîrgu-Mureș a sumelor pentru finanțarea proiectelor culturale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, prin DIRECȚIA Activități Economico-Sociale și Patrimoniale, SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

Președinte de ședință dr. Csegzi Săndor

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ DIRECȚIA Activități Social-Culturale și Patrimoniale SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ANEXĂ


CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor și programelor culturale pentru anul 2010

-lei-

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului

RON

Suma solicitată

RON

Suma eligibilă

RON

Punctaj propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj

RON

Observații

9

1

U.D.T.M. Mureș

Festivalul Internațional de film de scurt metraj Alternative 18 3-7 noiembrie

195.540

9.800

9.800

93

9.800

Punctaj între 86-100, 100 % din suma eligibilă

2

Asociația Culturală Yorick

Bolyai estje avagy A Ter (Spatiul)

Proiect teatral -15 iunie-30 decembrie

45.000

27.000

0

0

0

Nu respectă Criteriul cofinanțării

3

Asociația Caritas Greco Catolic

Tabără de o zi

28 iul.-27 aug

20.200

10.000

10.000

67

6.000

Punctaj între 66-70, 60 % din suma eligibilă

4

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mureș -Kecskemet”

Concurs între orașele înfrățite- Gândește global și acționează local cu responsabilitate Iulie-noiembrie

19.250

9.425

9.425

54

2.827,5*

Punctaj între 51-55, 30 % din suma eligibilă

5

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mureș -Kecskemet”

Aniversarea a 10 ani de la înregistrarea Asociației Seprembrie-decembrie

13.058

6.338

6.338

41

633,8 *

Punctaj între 40-45, 10 % din suma eligibilă

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului

RON

Suma solicitată

RON

Suma eligibilă

RON

Punctaj propus

Suma propusă de comisie

Conf. pctaj

RON

Observații

9

6

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mureș -Kecskemet”

Ridicarea Monumentului Prieteniei la Kecskemet 1 iulie-30 noiembrie

11.300

5.350

0

0

0

Proiectul NU se încadrează în domeniile de aplicare ale concursului de proiecte

7

Asociația Culturală a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

Ziua operetei

22-25 Octombrie

20.540

8.940

8.940

43

894

Punctaj între 40-45, 10 % din suma eligibilă

8

Asociația Culturală a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

An comemorativ Lorantffy Zsuzsanna 1 august-15 decembrie

33.060

15.237

15.237

43

1523,7*

Punctaj între 40-45, 10 % din suma eligibilă

9

Asociația Culturală a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

Forumul civic- ed XI -secțiunea de cultură 15-17 octombrie

51.550

25.250

25.250

50

5050*

Punctaj între 46-50, 20 % din suma eligibilă

10

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mureș -Zalaegerszeg”

Spectacol jubiliar Ma-Za Perioadă neprecizată

22.280

11.130

11.130

27

0

Punctaj sub 40-proiect respins

11

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mureș -Zalaegerszeg

Participarea la consfătuirea anuală la Zalaegerszeg 17-22 august

12.920

6.460

6.460

27

0

Punctaj sub 40-proiect respins

12

Asociația Centrul

Multimedia Teatru 74

Noua dramaturgie 2010 22 ulie -31 decembrie

59.627

25.500

25.500

77

20.400

Punctaj între 76-80, 80 % din suma eligibilă

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului

RON

Suma solicitată

RON

Suma eligibilă

RON

Punctaj propus

Suma propusă de comisie

Conf. pctaj RON

Observații

13

Fundația Pro Iure

Conferința Internațională în drept public și administrație publică, cu tema ,, Statul și dreptul întro lume în schimbare,, 20mai-15 iunie

54.715

26.215

0

0

0

Nu respectă principiul neretroactivită-ții

14

Fundația Pro Iure

Conferința Internațională cu tema ,,Mijloace de combatere a traficului de ființe umane pt exploatare sexuală și muncă forțată,, -10 iulie- 15 decembrie

37.653

15.033

7.633

76

6.106,4

Punctaj între 76-80, 80 % din suma eligibilă

15

UMF- Școala de studii doctorale

Conferința doctoranzilor în medicină și farmacie-06-09 iulie

84.420

42.000

42.000

85

37.800

Punctaj între 81-85, 90 % din suma eligibilă

16

Asociația culturală armeano -maghiară

Zilele culturii armene

14-16 octombrie

3.070

2.325

0

0

0

Nu respectă criteriul cofinanțării

17

Asociația Licuricii talentați

Concursul județean ,,Insecta hazlie,, 12 aprilie-28 mai

4.500

3.000

0

0

0

Nu respectă criteriul cofinanțării

18

Asociația Asertiv

Tabără de creație pt copii la Toldal 21-30 iunie

5.000

2.500

0

0

0

Proiectul NU se încadrează în domeniile de aplicare ale concursului de proiecte

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului

RON

Suma solicitată

RON

Suma eligibilă

RON

Punctaj propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj RON

Observații

9

19

Societatea Culturală Junii

Călimanilor

Participare la Festivalul Internațional de folclor de la Aliaga-Izmir-Turcia 4- 10 august

40.048

12.100

12.100

56

4.840

Punctaj între 56-60, 40 % din suma eligibilă

20

Asociația Transilvană pt Cultură

International summer law school- ed III- work shop-ul ,, Afaceri imobiliare și modele de dezvoltare urbană- Sighișoara- 8 iulie

8.270

5.000

0

0

0

NU

RESPECTĂ

CRITERIUL

COFINANȚĂ-

RII

21

Societatea Culturală de atitudine civică transilvană ,, Glasul Moților,,

13.544

1.230

0

0

0

22

Asociația sportivă Maris ’ 2009

Scena Vieții

Mai-decembrie 2010

6.800

6.150

0

0

0

Neeligibil

TOTAL

762.345

275.983

189.813

95.875,4


NOTA: *- DOAR cu observațiile din procesul verbal

Claudiu Maior - președinte________________

Bâiint Istvân-membru____________________

Csegzi Sandor- membru ____________________

Georgescu Maria-membru ____________________

Todoran Liviu-membru _________________

Sita Ioan-membru________________________

Mihet Dana-membru

9                                              ---------------------------------------------------------------

Sandu Ileana-membru______________________

Ciugudean Marina- membru_________________