Hotărârea nr. 233/2010

HCL 233 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni ale institutiilor de invatamant in baza concursului de proiecte pe semestrul II 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 233

din 15 iulie 2010

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș, nr. 21.378 din 15. 06. 2010, prin Serviciului Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale unităților de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2010, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.14 alin.1 și 3 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, și art. 1 și art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.6 lit.a(1) al art.45 și al art. 115, alin.1, lit. b, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă sprijinirea acțiunilor unităților de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2010, conform tabelului prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, prin, prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ.

Președinte de ședință dr. Csegzi Săndor

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXĂ

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.II -2010

Nr

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului -Lei-

Suma solicitată -lei-

Suma eligibilă

-lei-

Punctaj propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj

Acordat

Concursuri interșcolare, județene, naționale și internaționale (altele decât O

impiadele)

1

Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”

Concurs interjudețean de matematică ed. XV-a 29-30 octombrie

19.513

9.513

9.013

82

8.111,7

Schimb de experiență (relații cu instituții similare din străinătate)

1

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Schimb de experiență -cu licee din Ungaria și Austria decembrie

20.601

7.100

7.100

85

6.390

2

Grupul Școlar ”Electromureș”

Schimb de experiență- Lecce-Italia

octombrie

43.680

21.840

0

0

0

TOTAL

83.794

38.453

16.113

14.501,7

Dr. Dorin Florea- președinte___________________

Csegzi Sandor- membru______________________

Bâlint Istvan-membru_________________________

Georgescu Maria- membru____________________

Todoran Liviu-membru________________________

Sita Ioan-membru____________________________

Kiss Imola -membru__________________________

Bako Laszlo Attila-membru____________________

Ciugudean Marina- membru___________________