Hotărârea nr. 232/2010

HCL 232 Privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de 6.000.000 euro sau in echivalent lei pentru realizarea lucrarilor de investiiie pentru asigurarea energiei termice si a apei calde menajere in Municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Ă R Â R E A nr. 232

din 15 iulie 2010

privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de 6.000.000 euro sau în echivalent lei pentru realizarea lucrărilor de investiție pentru asigurarea energiei termice și a apei calde menajere în Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 424 din 14.07.2010 prin Serviciul public Administrația domeniului public și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea de acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230 privind aprobarea lucrărilor ce se vor finanța din creditul furnizor ce urmează să fie contractat de Municipiul Tîrgu Mureș, prevăzuta in anexa la prezenta,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „b”, ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. „c” și alin. (4), lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit furnizor în valoare de maxim 6.000.000 euro sau echivalent lei, cu o maturitate cuprinsă între minim 10 ani și maxim 15 ani, de către Municipiul Tîrgu Mureș.

Art. 2. Creditul furnizor prevăzut la art. 1 se va contracta pentru realizarea unor investiții pentru asigurarea energiei termice și a apei calde menajere, respectiv pentru categoriile de lucrari cuprinse în Hotărârea Consiliului local municipal nr. 230 din 15 iulie 2010.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureș se asigură integral plata, respectiv:

  • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

  • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

  • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțărilor rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite se obligă să publice pe pagina de internet a Municipiului Tîrgu Mureș următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare a Municipiului Tîrgu Mureș;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

  • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Se împuternicește Primarului Municipiului Tîrgu Mureș să semneze în numele și pentru Municipiul Tîrgu Mureș contractele de finanțare, acordurile de garantare și orice alte documente necesare contractarii creditului furnizor.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș și Direcția Economică.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituțiilor prevăzute de lege.

Președinte de ședință dr. Csegzi Săndor

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban