Hotărârea nr. 230/2010

HCL 230 Privind aprobarea lucrarilor ce se vor finanta din creditul furnizor ce urmeaza sa fie contractat de Municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Ă R Â R E A nr. 230 din 15 iulie 2010

privind aprobarea lucrărilor ce se vor finanța din creditul furnizor ce urmează să fie contractat de Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 736 din 21.06.2010 prezentată de Direcția economică,

Având în vedere:

  • -  Prevederile H.C.L.M. nr. 154/06.05.2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureș;

  • -   prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” și „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată;

  • -  prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă următoarele categorii de lucrări ce se vor finanța din creditul, în cuantum de 6.000.000 de Euro, ce urmează să fie contractat în condițiile legii, de către Municipiul Tîrgu-Mureș după cum urmează:

  • 1.  Instalare sisteme de distribuție pe orizontală, sau alte sisteme individuale

  • 2.  Montare centrale termice pentru apartamente sau instalații interioare pentru cazuri sociale.

  • 3.  Alte lucrări constând din branșamente de apă, stații de pompare a apei sau alte lucrări conexe investițiilor de bază.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Direcția economică și S.C. Emergomur S.A. Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință dr. Csegzi Sandor

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban