Hotărârea nr. 208/2010

HCL 208 Privind aprobarea schimbarii destinaiiei imobilului internat Grup ¬colar "Emil Dandea"din Tirgu Mures in Bloc de locuinie sociale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 208

din 24 iunie 2010

privind aprobarea schimbării destinației imobilului internat Grup Școlar „Emil Dandea” din Tîrgu Mureș în Bloc de locuințe sociale

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 411 din 10.06.2010 prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind aprobarea schimbării destinației imobilului internat Grup Școlar „Emil Dandea” din Tîrgu Mureș în Bloc de locuințe sociale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „b”, alin. (5), lit. „a”, „b”, alin. (6), lit. „a” - pct. 17 și art. 115, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației imobilului internat Grup Școlar „Emil Dandea” din Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 250, identificat în CF nr. 90387/N/XXXVI, nr. Top. 595/2/1/1, 595/1/2, 595/1/1/2/1/3 (983), în Bloc de locuințe sociale.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarului Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban