Hotărârea nr. 205/2010

HCL 205 Privind aprobarea fisei de evaluare in vederea vinzarii si vinzarea catre Mark Cecilia a cotei de 95/372 teren aferent locuiniei situate in Tirgu Mures, str. Strimba nr. 44 ap. 1.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 205

din 24 iunie 2010

privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Mark Cecilia a cotei de 95/372 teren aferent locuinței situate în

9

Tîrgu Mureș, str. Strâmbă nr. 44 ap. 1

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 938/ DII/IV din 07.06.2010 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării către Mark Cecilia a cotei de 95/372 din terenul aferent casei de locuit, situată în Tîrgu Mureș, str. Strâmbă, nr. 44, ap. 1,

Văzând H.C.L.M. nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzării unor categorii de terenuri,

Ținând cont de prevederile art. 123, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Mark Cecilia a cotei de 95/372 din terenul aferent casei de locuit, situată în Tîrgu Mureș, str. Strâmbă, nr. 44, ap. 1, evidențiat în CF nr. 124247 - C1 - U1 (din CF nr. 2266/I) nr. top 1303/1/1/I, 1303/2/1/1/I, 1063/a/2/2/I.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 12.455 euro (conform fișei de evaluare).

Art. 3. Cumpărătorul va încheia contractul de vânzare-cumpărare și va achita integral prețul terenului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Serviciul taxe și impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect șef.

Președinte de ședință

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban