Hotărârea nr. 20/2010

HCL 20 Privind unele masuri in completarea inventarului public al municipiului Tirgu Mures si a registrului spaiiilor verzi.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

9

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 20

din 28 ianuarie 2010

privind unele măsuri în completarea inventarului public al municipiului Tîrgu Mureș și a registrului spațiilor verzi

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 45/13.01.2010, privind unele măsuri în completarea inventarului public al municipiului Tîrgu Mureș, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând prevederile art. 5 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, modificată și republicată, coroborate cu prevederile art. 1, și anexei nr. 1 pct. III din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și republicată,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și „b”, alin. (6), pct. 9, 18 și 19, alin. (9), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă completarea și înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului, a tuturor terenurilor din jurul blocurilor de locuințe, cu menținerea regimului juridic actual, respectiv domeniul privat pentru terenurile aferente acestor blocuri, la nivelul amprentei la sol a acestora.

Art. 2. Administrația Domeniului Public se împuternicește să procedeze la identificarea punctuală a tuturor imobilelor prevăzute la art. 1 și să procedeze la efectuarea procedurilor legale la înscrierea acestora în inventarul municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 3. După efectuarea procedurilor de la art. 2, Administrația Domeniului Public va proceda la înscrierea în registrul spațiilor verzi a imobilelor identificate în teren, cu această destinație.

9

Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Administrația Domeniului Public sub coordonarea domnului viceprimar Csegzi Sandor.

Președinte de ședință

ing. Todoran Liviu Emil Nicu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban