Hotărârea nr. 189/2010

HCL 189 Privind constituirea unei Comisii pentru promovarea unui proiect de hotarire in domeniul atribuirii locuinielor din Bulevardul Pandurilor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 189 din 24 iunie 2010

privind constituirea unei Comisii pentru promovarea unui proiect de hotărâre în domeniul atribuirii locuințelor din Bulevardul Pandurilor

9

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere luările de cuvânt în cadrul ședinței Consiliului local municipal Tîrgu Mureș din data de 24.06.2010 precum și propunerile făcute și acceptate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „b”, „c”, alin. (5), lit. „a” și „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Art. 1. Se constituie Comisia pentru promovarea unui proiect de hotărâre în domeniul atribuirii locuințelor din Bulevardul Pandurilor în următoarea componență:

 • - Maior Sergiu Claudiu

 • - Benedek Istvan

 • - Mozes Levente Sandor

 • - Peti Andrei

 • - Fărcaș Ioan

 • - Todoran Liviu Emil Nicu

 • - Bakos Levente Attila

 • - Viceprimar;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local.

Art. 2. De executarea prezentei Hotărâri răspund membri Comisiei de la art. 1 și Direcția activități social-culturale și patrimoniale.

Președinte de ședință,

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban