Hotărârea nr. 184/2010

HCL 184 Privind aprobarea unor capitole la Regulamentul de Organizare si Funciionare al serviciului public Administraiia Complexului de Agrement si Sport "Muresul", aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 144/06.05.2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 184

Din 24 iunie 2010

privind aprobarea unor capitole la Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului public Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”,

aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 144/06.05.2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 546 din 19.04.2010 prezentată de Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Având la bază Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 120/2001, privind aprobarea înființării serviciului public Administrația Complexului de Agrement și Sport “Mureșul”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. ”a” și “d”, alin. (3), lit. ”b”, alin. (6), lit. ”a”, pct. (6) și pct. (19), art. 45, alin. (1) și art. (115), alin. (1), lit. ”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Capitolul V. privind programul de funcționare, capitolul VI. Reguli privind ordinea și disciplina publică în Complexul de Agrement și Sport “Mureșul”, și capitolul VII Contravenții și sancțiuni la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 144/06.05.2010, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotătâri se abrogă Hotărârea Consiliului local municipal nr. 249 din 25 octombrie 2001 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Președinte de ședință,

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ȘI SPORT “MUREȘUL”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

9

ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ȘI SPORT “MUREȘUL”

CAP. V. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

9

Art.13. Programul de funcționare al A.C.A.S.M. este permanent.

Art.14. Accesul publicului în C.A.S.M. se face contracost în perioada sezonului estival 1 mai -31 august

 • (1) Zilnic între orele 800-1900, cu excepția zilelor de luni.

Zilele de luni sunt zile pentru activități de întreținere și curățenie, accesul publicului este permis gratuit începând cu ora 1700, dar fără a avea acces la bazinele de îmbăiere și plajă, cu excepția zilelor caniculare.

 • (2) Închirierea ambarcațiunilor se face în perioada sezonului estival 1 mai - 31 august, zilnic între orele 900-2000 zilele de luni sunt zile pentru activități de întreținere și curățenie

 • (3) Aceesul publicului la Bazinul cu dimensiuni olimpice se face după următorul program : zilnic între orele 1000-1900, cu excepția zilelor de luni când este închis pentru activități de întreținere și curățenie.

 • (4) Folosirea bazinului cu dimensiuni olimpice pentru activități sportive ( înot, polo, cursuri de inițiere) se face zilnic între orele 800 - 1000 și 1900 - 2100, contra cost conform HCL, cu excepția zilelor de luni când este închis pentru activități de întreținere și curățenie.

Art.15. În perioada de funcționare a patinoarului natural, considerată între 1 decembrie - 28 februarie, accesul publicului pe patinoar este permis contracost

 • (1) zilnic între orele 930-2 1 00, în reprize de 90 de min, cu 30 de minute pauză pentru întreținerea patinoarului.

 • (2) Închirierea patinelor se face în perioada și intervalele orare de acces pe patinoar.

Art.16. Închirierea ambarcațiunilor și patinelor se face pe baza unui act de identitate (B.I., C.I., pașaport), contra cost conform HCL - urilor în vigoare.

Art.17. Închirierea terenurilor de sport și a vestiarului pentru sportivi se face permanent contra cost conform HCL - urilor în vigoare.

Art.18. Taxele de acces pe baza de bilete și abonamente precum și cele pentru închiriere bunuri și servicii sunt stabilite prin Hotărârii ale Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș, sau prin dispoziție de Primar.

Art.19. Perioadele și intervalele orare de acces contra cost al publicului pot fi modificate prin Hotărârii ale Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș sau dipoziție de Primar.

Art.20. Accesul proprietarilor și chiriașilor de cabane este gratuit, pe bază de legitimație eliberată de Administrația Complexului.

Art.21. Accesul proprietarilor și angajaților unităților de alimentație publică autorizate să funcționeze în CASM (restaurante, terase, baruri, discoteci, jocuri pentru copii etc.) este gratuit, pe bază de legitimație eliberată și vizată de administrația complexului.

Art.22. Programul de funcționare al unităților de alimentație publică, care-și desfășoară activitatea în incinta CASM, va fi stabilit astfel încât să nu depășească nivelurile orare maxime, prevăzute în HCL nr.87/2008, astfel:

 • (1) Restaurante și baruri

Orar de funcționare max: 0800-O200

 • (2) Discoteci, disco- baruri, cluburi

Orar de funcționare max: 20OO-O200

 • (3) Terase și grădini de vară independente

Orar de funcționare max: 800-0200

Art.23. Proprietarii de unități de alimentație publică au obligația de a-și corela programul de funcționare și activitatea, astfel încât să nu afecteze ordinea publică și confortul populației din zonă, respectiv să nu depășească nivelul de zgomot echivalent la limita incintei unităților de 65dB (A), prevăzut în Autorizația de Mediu nr 75 din 17.03.2008, emisă pentru funcționarea CASM, de către A.P.M. Mureș.

Art.24. Accesul proprietarilor de cabane și personalul angajat al unităților de alimentație publică care nu și-au achitat la timp taxele din Convențiile anuale, se face contracost, până la achitarea taxelor restante - la zi.

Art.25. Accesul cu autovehicule având o masă totală autorizată de max 3,5 tone, conform talon RAR, este permis, după cum urmează;

 • (1) În perioada sezonului estival 1 mai - 31 august

 • > Zilnic între orele 700-1000

 • > Luni între orele 700-1200

 • (2) În perioada de extrasezon 1 septembrie - 30 aprilie

 • > Zilnic între orele 700-1200

Art.26. Accesul autovehiculelor de intervenție: apă-canal, curent electric, gaz, telecomunicații, ambulanță, poliție, pompieri, este permis permanent.

CAP. VI. REGULI PRIVIND ORDINEA ȘI DISCIPLINA PUBLICĂ ÎN COMPLEXUL DE AGREMENT ȘI SPORT “MUREȘUL”

Art.27. În permanență paza CASM este asigurată de către personalul angajat (desemnat), coordonat de ofițerul de serviciu în timpul zilei între orele 700-1900, și de către personalul angajat (desemnat) pentru pază pe timpul nopții între orele 1900-700.

Art.28. În perioada sezonului estival 1 mai - 31 august paza, ordinea și liniștea în CASM este asigurată, pe lângă personalul propriu (ofițer de serviciu, supraveghetori, salvamari), de către patrule de poliție comunitară, și la nevoie de echipajele de poliție și jandarmi (cu ocazia organizării de manifestări publice cu aflux de vizitatori, competiții sportive, etc).

Art.29. În perioada sezonului estival, asistența medicală a publicului vizitator este asigurată prin existența unui post de prim ajutor dotat cu materiale sanitare necesare pentru acordarea primului ajutor cu personal medical calificat.

Art.30. În perioada sezonului estival, ambientul pentru publicul vizitator este asigurat prin postul radioemisie, „RADIO VACANȚA”, și sistemul de sonorizare aferent acestuia, structurat în zona bazinelor și plajelor.

Art.31. Comunicarea eficientă și rapidă, între personalul de la punctele de lucru se face prin stațiile de radio-emisie, cu care acestea sunt dotate.

Art.32. Pentru evitarea și/sau gestionarea corespunzătoare a unui eventual incident, sau accident chimic, provocat de substanțele chimice, folosite în procesul de tratare a apei din bazinele de înot, ce ar pune în pericol viața personalului și vizitatorilor din CASM, se numește prin dispoziție de Primar, responsabil pentru situații de urgență, precum și echipe de intervenție privind evacuarea, adăpostirea, și acordarea primului ajutor, cu atribuții concrete.

Art.33. În cazul unui incident sau accident, de natură a necesita intervenția echipajelor speciale (poliție, pompieri, ambulanță, SMURD, etc), se va apela dispeceratul de urgență la telefon 112, prin grija ofițerului de serviciu sau a conducerii ACASM.

Art.34. Pentru evitarea pătrunderii neautorizate a autovehicolelor, sau persoanelor în perioadele de acces cu taxă, întregul perimetru al CASM este asigurat cu împrejmuiri de gard și porți de acces asigurate și supravegheate.

Art.35. Pentru asigurarea confortului și sănătății publicului vizitator în perioada sezonului estival, se instituie următoarele măsuri:

-este obligatorie folosirea dușului înainte de intrarea în bazine;

-se interzice săritul în bazine;

-se interzice accesul în bazine al persoanelor, cu plăgi deschise, boli dermatologice ;

-se intrezice jocul cu mingea în jurul bazinelor și în bazine;

-se intrezice accesul în bazine cu bărci sau saltele pneumatice;

-se monitorizează în permanență calitatea apei din bazine, prin verificarea PH-ului și a concetrației de clor rezidual liber zilinic, și prin analiză bacteriologice de laborator făcute periodic;

CAP. VII. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.36. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10-20 lei, următoarele fapte:

 • -   Aruncarea de sticle, crengi, flacoane sau alte obiecte în bazinele de îmbăiere și lacul de canotaj.

 • -  Adunarea de flori sau de fructe de pe arborii sau boscheții din complex.

 • -   Vânzarea fără autorizație a semințelor, porumbului sau dovleacului fiert, sau a oricăror altor produse. Vânzarea lor se poate face cu autorizație de vânzare.

 • -  Aruncarea resturilor menajere, ambalajelor, etc. în incinta patinoarului natural. Acestea se vor aruna în sacii menajeri sau coșurile de gunoi.

 • -   Practicarea, în incinta patinoarului natural, a oricăror jocuri, care prezintă pericol de accidentare, lovire sau bruscare.

Art.37. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 20-40 lei, următoarele fapte:

 • -   Pătrunderea frauduloasă în incinta C.A.S.M, fără bilet sau legitimație de acces valabilă, escaladarea sau demontarea unor elemente de împrejmuire cu gard, sau prin alte locuri nepermise, în perioadele de acces contracost.

 • -  Circulația pe bicicletă, scuter sau motocicletă în incinta complexului. Este permis accesul pe lângă aceste mijloace de transport până la locurile special amenajate pentru parcarea lor.

 • -   Accesul cu ATV-urile în complex.

 • -   Parcarea bicicletelor, motocicletelor sau scuterelor în alte locuri, decât parcările amenajate (în jurul bazinelor, pe plajă sau spațiul verde).

 • -   Purtarea de discuții neprincipiale cu casierii încasatori, insultă sau amenințarea acestora. -

 • -  Folosirea ambarcațiunilor de agrement de către persoane aflate în stare de ebrietate precum și consumul de băuturi alcoolice la bordul acestora.

 • -   Săritul din ambarcațiuni și scăldatul în lacul de canotaj.

 • -   Închirierea ambarcațiunilor de către minori.

 • -   Scăldatul în bazinele de îmbăiere fără costum de baie, scăldatul în bazine cu îmbrăcăminte, încălțămintelor, etc.

 • -   Utilizarea pentru necesități fiziologice a altor locuri, decât wc-urile amenajate în C.A.S.M.

 • -  Dormitul pe bănci, gazonul cu iarbă sau alte locuri publice din C.A.S.M, a persoanelor în stare de ebrietate.

 • -  Cositul neautorizat, sau pășunatul animalelor în incinta C.A.S.M.

 • -   Distrugerea grilajelor pentru puieți, coșurilor de gunoi, băncilor, împrejmuirilor cu gard, a panourilor și indicatoarelor de avertizare și informare.

Art.38. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 30-60 lei următoarele fapte:

 • -  Intrarea cu autovehicule pe spațiul verde sau trecerea peste aleele cu dale sau pavaje;

 • -   Repararea, întreținerea sau spălarea autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei în incinta C.A.S.M;

 • -  Circulața cu autovehicule in C.A.S.M, peste 5 km/h;

 • -  Urcarea în ambarcațiuni de pe malul exterior a lacului de canotaj și trecerea frauduloasă a acestuia în C.A.S.M, în perioadele de taxare;

 • -  Intrarea în C.A.S.M, cu animale de companie câini, vaci, pisici, oi etc;

 • -  Urcarea în ambarcațiuni cu animale de companie sau îmbăierea acestora în bazine sau lacul de canotaj;

 • -   Pescuitul sau practicarea oricăror altor metode de prindere a peștelui în lacul de canotaj;

 • -  Urcarea în ambarcațiuni a unui număr mai mare de persoane, decât cel inscripționat pe acestea;

 • -   Urcarea pe acoperiș, terase pentru a face plajă;

 • -  Practicarea nudismului în incinta C.A.S.M;

 • -  Organizare de petreceri zgomotoase, cu depășirea nivelului de zgomot admis;

 • -   Distrugerea de puieți, gard viu, pomi, arbuști, flori, jardiniere sau spațiul verde;

Art.39. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 40-80 lei următoarele fapte:

 • - Facerea focului în incinta C.A.S.M, indiferent de combustibili (lemne, cărbuni etc) sau scop;

 • -  Excaladarea toboganului de la bazinul cu tobogan cu încălțăminte, patine, etc, sau folosirea acestuia de către persoanele de peste 14 ani;

 • -   Practicarea patinajului în bazinele de îmbăiere în perioada de conservare și îngheț al acestora.

Art.40. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 100-200 lei următoarele fapte:

 • -  Tăierea neautorizată de arbori sau arbuști în incinta C.A.S.M;

 • -   Utilizarea terenurilor de sport fără plata anticipată a taxei de închiriere;

 • -   Utilizarea pentru navigație a lacului de canotaj de către deținătorii de ambarcațiuni fără plata taxei de utilizare bazin nautic;

- Nerespectarea programului de acces al autovehiculelor în C.A.S.M.;

Art.41. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 200-400 lei următoarele fapte:

 • -   Deschiderea forțată a lacătelor sau încuietoarelor porților de intrare în C.A.S.M, insulta sau amenințarea persoanalului aflat în exercițiul funcțiunii în scopul intrării cu autovehicule în afara progarmului de acces al acestuia;

 • -  Navigația cu bărci cu motor, sau alte corpuri plutitoare acționate cu motor, pe lacul de canotaj;

 • -   Distrugerea oricăror bunuri, materiale instalații de orice fel, obiecte de joacă pentru copii, obiecte din dotarea terenurilor de sport, ambarcațiuni, etc;

Art.42. Distrugerea bunurilor de orice natură din C.A.S.M, al căror valoare depășește cuantumul amenzii aplicate făptuitorului, îl obligă pe acesta la plata bunului la valoarea reală.

Art.43. Valoarea amenzilor aplicate pentru contravențiile săvârșite este stabilită conform:

Art.44. Produsele care fac obiectul contarvenției sau obiectelor folosite pentru săvârșirea contravenției vor fii supuse confiscării.

Art.45. Despăgubirele pentru pagubele pricinuite domeniului public din C.A.S.M, indiferent de natura lor se stabilesc conform anexe.

Art.46. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în regulament se face de către Primarul municipiului și împuterniciții acestuia, cadrele de Poliție Comunitară, Poliție sau Jandarmi.

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.47. Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, funcționeză ca Parc Public al Municipiului Tg-Mureș, aparținător Domeniului Public, în consecință accesul publicului, cu respectarea prevederii prezentului Regulament, este neîngrădit.

Art.48. Extrase din prezentul Regulament, care privesc publicul vizitator vor fi afișate, la vedere în perimetrul complexului.

Art.49. Prezentul Regulament va fi adus la cunoștința celor interesați și vizați prin publicare și prelucrare de către persoanele abilitate.

Art.50. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către angajați ACASM, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, și se pedepsește potrivit prevederilor legale.

Art.51. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, persoanele cu funcții de conducere din CASM vor actualiza fișa postului pentru fiecare angajat în parte, care va cuprinde în mod detaliat și concret atribuțiile și responsabilitățile ce le revin.

Art.52. Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative în vigoare.

Art.53. Prezentul Regulament de Organizare Funcționare intră în vigoare conform legii.