Hotărârea nr. 182/2010

HCL 182 Privind modificarea art. 2 al Hotaririi Consiliului local municipal nr. 121/29.04.2010 referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Naiionale in domeniul public al Municipiului si in administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 182 din 24 iunie 2010

privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 121/29.04.2010

referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al

Municipiului și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Secretarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 279 din 11.06.2010 privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 121/29.04.2010,

Având în vedere Minuta nr. A/2985/2010 încheiată la 21.05.2010, cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, U.M. 01011 Tîrgu Mureș, precum și concluziile întâlnirii cu domnul ministru Gabriel Oprea din data de 17 iunie 2010,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (6), lit. „a”, alin. (9), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Articolul 2 al Hotărârii Consililiului local municipal nr. 121/29.04.2010 se modifică, acesta urmând a avea următorul conținut:

„Municipiul Tîrgu Mureș se angajează să transfere în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale 30% (minim 150 unități locative) din numărul de locuințe ce urmează a se realiza de autoritatea publică locală, în condițiile legii, în locații ce se vor stabili de comun acord cu reprezentanții ministerului”.

Art. 2. Restul dispozițiilor din Hotărârile Consiliului local municipal nr. 397/29.10.2009, nr. 482/17.12.2009, nr. 86/25.03.2010 și nr. 121/29.04.2010 rămân nemodificate.

Art. 3. De executarea prezentei Hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Serviciul public Administrația domeniului public, Compartimentul Arhitect șef și Serviciul fond funciar și registrul agricol.

Președinte de ședință,

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban