Hotărârea nr. 179/2010

HCL 179 Privind rectificarea bugetului al Municipiului Tirgu Mures pentru anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 179 din 24 iunie 2010

privind rectificarea bugetului al

Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 681 din 08.06.2010 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2010,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11 din 26.01.2010 publicată în M.O. nr. 60/27.01.2010,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2010, după cum urmează:

MII RON

DENUMIRE INDICATOR

BUGET

2010

INFLUENTE

BUGET

RECIFICAT 2010

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.II

I

TRIM.IV

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL VENITURI

433.686

+9.828

443.514

139.847

121.798

95.254

86.615

11.02.02 SUME DEFALCATE DIN TVA

83.932

+9.828

93.760

22.753

29.685

24.268

17.054

T O T A L C H E L T U I E L I

433.686

+9.828

443.514

139.847

121.798

95.254

86.615

65.02 INVATAMINT

94.467

+9.828

104.295

28.710

33.615

25.372

16.598

CHELTUIELI DE PERSONAL

75.820

+9.828

85.648

20.628

27.899

22.142

14.979

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință,

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban