Hotărârea nr. 174/2010

HCL 174 Privind aprobarea organizarii concursului ,,Natura pentru viaia''.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 174

Din 20 mai 2010

privind aprobarea organizării concursului „Natura pentru viață”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 309/17.05.2010, prin Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi - Birou Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi privind aprobarea organizării concursului „Natura pentru viață”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’și ,,d”, alin. (4), lit. „a”, ,,d” și „e”art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă organizarea concursului „Natura pentru viață” și Regulamentul de funcționare a acestuia, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și membrii înlocuitori după cum urmează:

Comisia de evaluare:

 • 1. Dr. Dorin Florea

 • 2. D-na Teban Anca

 • 3. Dl. Sita Ioan

 • 4. Dl. Balint Ștefan

 • 5. Dl. Szakacs Laszlo


 • 1. Dl. Maior Claudiu

 • 2. D-na Savu Florica

 • 3.  Dl. Fărcaș Ioan

 • 4. Bakos Levente • - primar

  • - președinte

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - membru


 • - director adjunct ASPZV

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - reprezentant O.N.G.

  Membrii înlocuitori cu aceleași drepturi și obligații după cum urmează:


 • - viceprimar

 • - inspector de specialitate BAPCSV.

 • - consilier local

 • - consilier local

- reprezentant ONG

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 7.500,0 lei pentru premierea câștigătorilor pe anul 2010 precum și acordarea de diplome, material dendrofloricol, asistență de specialitate în amenajarea și întreținerea spațiului verde și popularizarea în „Monitorul” Primăriei.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Serelor, Parcurilor și zonelor Verzi - Birou Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi.

Președinte de ședință,

jrs. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa 1

la H.C.L.M. nr. _____ din________2010

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

NATURA PENTRU VIATĂ

9

Condiții de participare: depunerea unei cereri la Primăria Tîrgu Mureș, în perioada 01.06. -15.06.2010.

Obiectul concursului: amenajarea și întreținerea spațiului verde aflat în întreținerea asociației de locatari/proprietari (a persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari), stabilit de comun acord cu participanții la concurs.

Perioada de desfășurare a concursului: 15.06. - 31.10.2010.

Parametrii urmăriți: Se vor avea în vedere atât plantările efectuate primăvara și toamna,(fie că sunt flori, arbori, arbuști,) cât și amenajarea și întreținerea acestora pe întreaga perioadă de vegetație. Se vor monitoriza prin controale lunare efectuate de membrii comisiei.

Comisia de evaluare:

 • 1. Dr. Dorin Florea          - primar                    - președinte

 • 2. D-na. Teban Anca       - director adjunct ASPZV - membru

 • 3. Dl. Sita Ioan              - consilier local              - membru

 • 4. Dl. Balint Ștefan          - consilier local              - membru

 • 5. Dl. Szakacs Laszlo       - reprezentant O.N.G.        - membru

Membrii înlocuitori cu aceleași drepturi și obligații după cum urmează:

 • 1. Dl. Maior Claudiu

 • 2. D-na Savu Florica

 • 3.  Dl. Fărcaș Ioan

 • 4. Dl. Bakos Levente


 • - viceprimar

 • - inspector de specialitate BAPCSV.

 • - consilier local

 • - consilier local

  5. ________________


  - reprezentant ONG


Premierea câștigătorilor va avea loc în data de 02.11.2010, la Primăria Tîrgu Mureș, sala 45, ora

12.

Cuantumul premiilor va fi de 7.500,00 lei și se va acorda premianților repartizați astfel:

Locul I - 1.200,00 lei

Locul II - 1.000,00 lei

Locul III - 800,00 lei

Mențiuni - 5x500,00 lei.

Premiul de continuitate - 2x 600,00 lei

Premiul de inițiativă - 1x 500,00 lei

Premiul de inițiere - 1x 300,00 lei.

Atât câștigătorii cât și toți participanții concursului vor fi recompensați cu material dendrofloricol, asistență de specialitate în amenajarea și întreținerea spațiului verde precum și popularizarea în „Monitorul” Primăriei.