Hotărârea nr. 167/2010

HCL 167 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru construire depozit, supraetajare, extindere si schimbare destinaiie atelier in spaiii de depozitare si servicii prin reconversie funciionala a zonei, str. Gh. Doja, nr. 204" si a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.C. "Five Star Investment" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 167

Din 20 mai 2010

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire depozit, supraetajare, extindere și schimbare destinație atelier în spații de depozitare și servicii prin reconversie funcțională a zonei, str. Gh. Doja, nr. 204” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiar S.C. „Five Star Investment” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 9693 din 06.05.2010 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan UrbanisticZonal - stabilire reglementări pentru construire depozit, supraetajare, extindere și schimbare destinație atelier în spații de depozitare și servicii prin reconversie funcțională a zonei, str. Gh. Doja, nr. 204”și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire depozit, supraetajare, extindere și schimbare destinație atelier în spații de depozitare și servicii prin reconversie funcțională a zonei, str. Gh. Doja, nr. 204”și a regulamentului local de urbanism aferent, pentru edificare pe terenul în suprafață totală de 831mp proprietatea privată a lui S.C. „Five Star Investment” S.R.L. (1/1), identificat ca fiind cel notat în CF nr.123124 - Tîrgu Mureș, nr. top. 533/3/3, nr. cad. 254/6 cu reglementările cuprinse în proiectul nr.19/2009 elaborat de S.C. ”PAC PROIECT” S.R.L. - arhitect urbanist Pojan Draga Camelia - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ.

Reglementări obligatorii:

UTR ”AI2d”- subzona activităților terțiare pentru zona industrială;

funcțiuni admise: servicii, spații de depozitare;

  • •  regim de amplasare clădiri: dispunere clădiri pe limitele laterale și posterioare de proprietate conform porpuneri din planșa nr. 3 aferentă studiului;

  • •  regim de înălțime-P,P+1;

  • •  indici maximi de ocupare a terenului: POTmax = 50%; CUTmax= 0,74

La solicitarea autorizației de construire, planul de situație va cuprinde imobilele limitrofe parcelei mobilate respectiv stânga-dreapta-spate, vor fi inscripționate numele proprietarilor și se vor prezenta acordurile tuturor proprietarilor de drept ai acelor imobile obținute pentru proiectul tehnic care va fi înaintat pentru autorizare.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu M ureș

Maria Cioban