Hotărârea nr. 166/2010

HCL 166 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru extindere hala depozitare, edificare hala turn si bazine apa, str. Budiului, nr. 68" si a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.C. "Deszasz Constop"S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 166

Din 20 mai 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru extindere hală depozitare, edificare hală turn și bazine apă, str. Budiului, nr. 68” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiar S.C. ”Deszasz Constop”S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 9692 din 06.05.2010 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru extindere hală depozitare, edificare hală turn și bazine apă, str. Budiului, nr. 68” și a regulamentului local de urbanism aferent

și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru extindere hală depozitare, edificare hală turn și bazine apă, str. Budiului, nr. 68” pe terenul în suprafață totală de 4486mp proprietatea privată a lui S.C. „Deszasz Constop” S.R.L. (1/1), identificat ca fiind cel notat în CF nr. 122671 - Tîrgu Mureș, nr. top. 4554/4/1/1/1/3/1/1, nr. cad. 641/4/1/1/1/3/1/1 cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 103-09 elaborat de S.C. ”PROSERV PLUS” S.R.L. - arhitect urbanist Fișuș Dănuț Ioan - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ.

Reglementări obligatorii:

  • - Funcțiuni admise: activități productive și de servicii cu profil nepoluant desfășurând activitatea în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială, funcțiuni complementare acestora-birouri spații de expunere;

  • - Aliniamente: amplasarea bazinelor de apă în regim semiîngropat la distanța min de 0,90m față de limita posterioară a parcelei;

  • - Regim de înălțime maxim = 20metri;

- Indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=57,24%;CUTmax=10mc/mp teren.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban