Hotărârea nr. 165/2010

HCL 165 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona in vederea construirii unei case de locuit, str. Mestecanisului, nr. 13" si a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Balazs Istvan si Balazs Csilla.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 165

Din 20 mai 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei case de

9

locuit, str. Mestecănișului, nr. 13” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari Balazs Istvan și Balazs Csilla

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 9696 din 06.05.2010 prin compartimentul „Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-conversie funcțională zonă în vederea construirii

9

unei case de locuit, str. Mestecănișului, nr. 13”și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în vederea construirii unei case de locuit, str. Mestecănișului, nr. 13” pe terenul în suprafață totală de 743mp proprietatea privată a lui lui Balazs Istvan și Balazs Csilla (1/1), identificat ca fiind cel notat în CF nr. 126140 - Tîrgu Mureș, nr. top. 4596/5/2, 4597/5/2/2, nr. cad. 4839, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 6526.0/2009 elaborat de S.C. „PROIECT” S.R.L. - arhitect urbanist Keresztes Geza -proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ, conform următoarelor reglementări obligatorii:

UTR „LV1”- subzona locuințelor individuale, cu regim de înălțime S+P+M(P+1), situate pe versanți slab construiți, în condiții de densitate redusă.

  • •  funcțiuni admise: locuințe individuale;

  • •  regim de amplasare ale clădirilor: izolat sau cuplat retrase de la front, amplasate la min 3,0 față de limitele laterale ale parcelelor cu derogare pentru lotul notat pe plan 13A prin dispunere la minim 1,0m față de limita laterală dreapta a parcelei sau pe limitele laterale (în cazul construcțiilor cuplate) și la min 5,0 m retragere față de limitele posterioare ale loturilor;

  • •  regim de înălțime S+P+M(P+1);

  • •  înălțimea maximă admisibilă la cornișe 7,0m;

  • •  accesele auto și pietonale realizate din aleea semicarosabilă cu lățimea de 3,50m și trotuare de 0,50m propusă pe domeniul public pe lungimea zonei studiate;

  • indici maximi de ocupare a terenului: POTmax = 20%; CUTmax = 0,6(P+1).

În vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru mobilarea loturilor și crearea aleii

semicarosabile, titularii vor prezenta studiul de circulație vizat și aprobat conform punctului 4 din avizul Administrației Domeniului Public și declarațiile autentificate ale proprietarilor loturilor cuprinse în studiu privind amenajarea pe cheltuială proprie a aleii semicarosabile popuse.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban