Hotărârea nr. 158/2010

HCL 158 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia precum si repartizarea spaiiilor aflate in proprietatea municipalitaiii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 158 din 20 mai 2010

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință precum și repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalității

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1110 B din 12.05.2010 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință locuințe precum și, repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalității elaborată de Serviciul activități, culturale, sportive, tineret și locativ și având avizul comisiei instituită prin Hotărârea Consiliului local nr. 54/2004, reactualizată prin Hotărârea Consiliului local nr. 23/2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a” și “b”, art. 45, alin. (3), precum și a art. 115, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 33,65 mp, situat în str. Viitorului nr. 1/B pentru Asociația de Proprietari nr. 183, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă repartizarea cu titlu de extindere a spațiului situat în str. Enescu nr.2, în suprafață de 22,27 mp pentru Editura Ardealul.

Art. 3. Se aprobă utilizarea spațiului situat în str. Cutezanței nr. 19 în suprafață de 89, 24 mp de către Poliția Comunitară și alte servicii ale autorității publice locale.

Art. 4. Se aprobă utilizarea spațiului situat în P-ța Trandafirilor nr. 42 în suprafață de 32,38 mp de către autoritatea publică locală executivă pentru activitatea unor birouri respectiv Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ.

Art. 5. Se aprobă utilizarea spațiilor situate în str. Gh Doja nr. 9 în suprafață de 20,50 mp (cam 164) și 6,40mp (cam 165) de către Poliția Comunitară.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință, jrs. Vlas Florin

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban