Hotărârea nr. 153/2010

HCL 153 Privind aprobarea unor masuri financiare privitoarea la S.C. ENERGOMUR S.A. Tirgu Mures si S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T A R Â R E A nr. 153 din 6 mai 2010

privind aprobarea unor măsuri financiare privitoarea la S.C. ENERGOMUR S.A. Tîrgu Mureș și S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 29 aprilie 2010, cu continuare în data de 6 mai 2010,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu M ures nr.______

din_____________2010 prezentată de Direcția economică,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, ale prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „a” și „d”, alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Municipiul Tîrgu Mureș garantează achitarea facturilor scontate de către societățile furnizoare, respectiv de către societățile subcontractoare ale S.C. ENERGOMUR S.A. Tîrgu Mureș și S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș și neachitate de către acestea, la termenele stabilite prin contractele de credit, până în limita a 10 milioane lei a fiecărui contract în parte, pe care aceste societăți creditoare le vor încheia prin scontarea facturilor emise către aceste două societăți.

Art. 2. Municipiul Tîrgu Mureș va achita din bugetul propriu aceste facturi neachitate, în termen de maxim 3 zile de la data la care este sesizată de către bancă, urmând a recupera ulterior sumele de la S.C. ENERGOMUR S.A. Tîrgu Mureș și S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș.

Art. 3. Consiliul local susține contractarea de către societățile care au calitatea de furnizori de imobilizări sau executanți de lucrări de investiții s-au reparații fie ei și subcontractori ai municipalității, în baza unor contracte, a unor credite până în limita a 10 milioane lei a fiecărui contract în parte, prin scontarea facturilor emise de societățile respective, municipalității.

În acest sens, se va încheia un acord tripartit, având ca părți banca finanțatoare, societatea furnizoare și Municipiul Tîrgu Mureș, prin care Municipiul Tîrgu Mureș, în calitate de debitor, se obligă să plătească facturile scontate, la termenele stabilite prin contractele de credit, până în limita a 10 milioane lei, la solicitarea băncii, în termen de 3 zile.

Acordul tripartit încheiat, va constitui anexa la contractele de credit încheiate între banca finanțatoare și societățile furnizoare a municipalității.

Prin acordul tripartit se va concretiza fiecare societate și sumă pe care urmează să o susțină conform facturilor (concretizate) și acceptate.

Perioada de scontare este de maxim 3 ani.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Direcția economică și S.C. ENERGOMUR S.A. Tîrgu Mureș, respectiv S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban