Hotărârea nr. 152/2010

HCL 152 Privind atribuirea denumirii unor strazi noi din Municipiul Tirgu Mures din zona strazilor Negoiului, Ramurele, Subpadure.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T A R Â R E A nr. 152 din 6 mai 2010

privind atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș din zona străzilor Negoiului, Rămurele, Subpădure

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 29 aprilie 2010, cu continuare în data de 6 mai 2010,

Văzând Expunerea de motive a Compartimentului Arhitect Șef, nr. 9648/05.05.2010 privind susținerea proiectului de hotărâre pentru atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș, zona străzilor Negoiului - Posada,

Având în vedere prevederile art. 2, lit. „d” ale Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În temeiul art. 36, alin. (5), lit. „d”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș, zona străzilor Negoiului, Rămurele, Subpădure, după cum urmează:

  • a) străzii situate între str. Rămurele - Negoiului, i se atribuie denumirea de str. Semenic - Szorenyi utca;

  • b) străzii situate la sud de str. Negoiului, i se atribuie denumirea de str. Bihorului - Biliari utca;

  • c) străzii situate în zona de intersecție a str. Negoiului cu Subpădure și prelungirea acesteia, i se atribuie denumirea de str. Rovine - Rovine utca.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia și Compartimentul, prin Arhitect Șef .

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban