Hotărârea nr. 150/2010

HCL 150 Privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din Municipiul Tirgu Mures, zona cartier Belvedere.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T A R Â R E A nr. 150 din 6 mai 2010

privind atribuirea de denumiri

unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 29 aprilie 2010, cu continuare în data de 6 mai 2010,

Văzând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Șef, nr. 9611/04.05.2010 privind susținerea proiectului de hotărâre pentru atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 2, lit. „d” din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În temeiul art. 36, alin. (5) lit. „d”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș, cartier Belvedere, după cum urmează:

 • 1. str. Paris - Parizs utca;

 • 2. str. Londra - London utca;

 • 3. str. Praga - Praga utca;

 • 4. str. Berlin - Berlin utca;

 • 5. str. Budapesta - Budapest utca;

 • 6. str. București - Bukarest utca;

 • 7. str. Madrid - Madrid utca;

 • 8. str. Sofia - Szofia utca;

 • 9. str. Viena - Becs utca;

 • 10. str. Lisabona - Liszabon utca;

 • 11. str. Luxemburg - Luxemburg utca;

 • 12. str. Roma - Roma utca;

 • 13. str. Atena - Athen utca;

 • 14. str. Amsterdam - Amszterdam utca;

Art. 2. Se aprobă atribuirea denumirii de P-ța Orașelor Înfrățite -Testvervărosok tere, rotondei situată în interiorul străzii Praga.

Art. 3. Se aprobă atribuirea denumirii de str. Jean Monnet utca, corpului de stradă situat în zona străzilor Viile Dealul Mic, Unu Mai și Calea Sighișoarei, sub condiția avizării denumirii de către Comisia de atribuire de denumiri județeană.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia și Compartimentul Arhitect Șef .

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban