Hotărârea nr. 140/2010

HCL 140 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei pentru o delegaiie din partea Consiliului local Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Szeged/Ungaria, in perioada 21-24 mai 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 140

din 29 aprilie 2010

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației pentru o delegație din partea Consiliului local Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Szeged/Ungaria, în perioada 21-24 mai 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată și completată de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Văzând Expunerea de motive nr. 353P/29.04.2010, prezentată de către Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale, privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Consiliului Local Tîrgu Mureș, compusă din 5 persoane, cu ocazia deplasării la Szeged, în perioada 21-24 mai2010,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 350 EUR + 300 LEI, pentru o delegație din partea Consiliului local Tîrgu Mureș, compusă din 5 persoane, cu ocazia deplasării la Szeged, în perioada 21 - 24 mai 2010.

Art. 2. În ședința Consiliului Local imediat următoare delegația va prezenta o informare cu privire la deplasare și rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban