Hotărârea nr. 136/2010

HCL 136 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona pentru construire gradiniia si sala de intruniri, str. Evreilor Martiri, nr. 16 - 20" si a regulamentului local de urbanism aferent. beneficiar Parohia Reformata nr. VIII Tirgu Mures

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 136

Din 29 aprilie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă pentru construire grădiniță și sală de întruniri, str. Evreilor Martiri, nr. 16 - 20” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiar Parohia Reformată nr. VIII Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 8489 din 21.04.2010 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă prin trecerea de la UTR”L2a” la UTR”F” pentru construire grădiniță și sală de întruniri, str. Evreilor Martiri, nr. 16 - 20 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă pentru construire grădiniță și sală de întruniri, str. Evreilor Martiri, nr. 16 -20” pe terenul înscris în CF nr. 124757 și 125006 - Tîrgu Mureș, nr. top. 3711/2/2/3, 3712/2/3, 3711/2/2/4 și 3712/2/4 cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 159/2009 elaborat de S.C. ”Arhitecton” S.R.L., arhitect urbanist Kovacs Angela - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a celor impuse prin avizele și acordurile aferente studiului.

Reglementări obligatorii:

  • •  Caracter zonă: UTR „F”- zona activităților legate de culte

  • •  Indici maximi de ocupare a terenului:POTmax = 50%;CUTmax= 1,0.

Pentru eliberarea autorizației de construire, titularul va prezenta: avizul Consiliului Județean, avizul Administrației Domeniului Public, acordurile autentificate ale coproprietarilor și ale proprietarilor imobilelor vecine dreapta-spate obținute pentru proiectul ce va fi prezentat spre autorizare.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul M unicipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban